Matthew 19:16

Καὶ ἰδού εἷς προσελθὼν, εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;

And behold, someone came forward, he said to him, “Good teacher, what good must I do so that I may have eternal life?”

Matt 19:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν, εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω; ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον,

MSS : C, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω (p103c2), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 438 (f85r-v), 490 (f39rc2), 500, 501, 556 (f34r), 771?, 1701 (f39r)

Matt 19:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2
Και ϊδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω :

Matt 19:16 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc3|ΡΙΕ
και ιδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον

Matt 19:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω· διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον.

Matt 19:16 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]62v-63v
Και ϊδου εις προσελθων λεγει αυτω διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ϊνα σχω ζωην αιωνιον

Matt 19:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]33v-34r
καὶ Ϊδου εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῶ· διδάσκαλε ἀγαθε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωἦν αἰώνιον·

Matt 19:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Και ϊδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ϊνα ζωην εχω αιωνιον

Matt 19:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω Διδασκαλε αγαθε· Τι αγαθον ποιησω ῑνα εχω ζωην αιωνιον.

Matt 19:16 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]49vc1-2
καὶ Ἰδοὺ εἷς  τΐς προσελθὼν, εἶπεν αὐτῶ· Δϊδάσκαλε ἀγαθε· τΐ ἀγαθὸν ποιήσω. ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνϊον·

Matt 19:16 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]59v
καὶ ἰδού εἷς Προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· διδάσκαλε ἀγα{θε}, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιο-·

Matt 19:16 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]66rc2
(Κυριακη ΙΒ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω νεανισκος τίς προς ηλθε τῶ ἰῦ γονυπετῶν ἀυτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε ἀγαθε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον·

Matt 19:16 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]87rc1
(Κυριακη ΙΒ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω νεανισκος τίς προς ηλθεν τῶ ἰυ γονυπετῶν ἀυτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε ἀγαθε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον·

Matt 19:16 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂

Matt 19:16 [Vulgate]
et ecce unus accedens ait illi magister bone quid boni faciam ut habeam vitam aeternam

Critical Apparatus :

(1) εις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 501, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, Majority
(2) εις τις : 201
(3) τις : 901
(4) νεανισκος εις : 4
(5) νεανισκος τις : 502

(6) προσελθων : א, B, C, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(7) προσελθον : E

(8) ειπεν αυτω : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, 1701, Majority
(9) αυτω ειπεν : א, B, 13, 157, 700, 892
(10) λεγει αυτω : D

(11) αγαθε : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892mg, 901, 1582mg, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(12) OMIT αγαθε : א, B, D, L, 1, 22, 892, 1582*

(13) ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον : C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771?, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) ποιησω ινα ζωην εχω αιωνιον : W
(15) ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον : B, C, D
(16) ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω : א, L, 33, 157, 892

 

 

ΜΑ : Περὶ τοῦ ἐπερωτήσαντος πλουσίου τὸν Ἰησοῦν

F, 9, 10, 11 (OMITS τον Ιησουν), 12, 500, 1701

 

ΡϞΓ / Β :

D (f62v-63v), E (f61r), F (f32rc1), L (f42vc2), M (f62vc2), S (f54vc2), Ω (p103c2), 4 (f40r-v), 7 (f51v), 9 (f52v), 10 (f50v), 11 (f92r), 12 (p131), 157 (f73r), 490 (f39rc2), 500 (f48v), 501 (f35v), 502 (f29r), 556 (f35r), 892 (f75r), 1582 (f52r), 1701 {f39r), ℓ1086 (f87rc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:16

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.