Matthew 19:16

Καὶ ἰδού εἷς προσελθὼν, εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;

And behold, someone came forward and said to him, “Good teacher, what good must I do so that I may have eternal life?”

Matt 19:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν, εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω; ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον,

MSS : C, G, K, Y, Δ, Ω (p103c2), 7, 8, 43, 44, 438 (f85r-v), 771?

Matt 19:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2
Και ϊδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω :

Matt 19:16 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc3|ΡΙΕ
και ιδου εις προσελθων αυτω ειπεν διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον

Matt 19:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω· διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον.

Matt 19:16 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]62v-63v|ΡϞΓ
Και ϊδου εις προσελθων λεγει αυτω διδασκαλε τι αγαθον ποιησω ϊνα σχω ζωην αιωνιον

Matt 19:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]33vc2-34rc1
καὶ Ϊδου εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῶ· διδάσκαλε ἀγαθε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωἦν αἰώνιον·

Matt 19:16 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]42vc2

Matt 19:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Και ϊδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ϊνα ζωην εχω αιωνιον

Matt 19:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω Διδασκαλε αγαθε· Τι αγαθον ποιησω ῑνα εχω ζωην αιωνιον.

Matt 19:16 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]49vc1-2
καὶ Ἰδοὺ εἷς  τΐς προσελθὼν, εἶπεν αὐτῶ· Δϊδάσκαλε ἀγαθε· τΐ ἀγαθὸν ποιήσω. ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνϊον·

Matt 19:16 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]59v
καὶ ἰδού εἷς Προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· διδάσκαλε ἀγα{θε}, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιο-·

Matt 19:16 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂

Matt 19:16 [Vulgate]
et ecce unus accedens ait illi magister bone quid boni faciam ut habeam vitam aeternam

Critical Apparatus :

(1) εις : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 438, 700, 771, Majority
(2) ADD τις : 201

(3) ειπεν αυτω : C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771, Majority
(4) αυτω ειπεν : א, B, 13, 700
(5) λεγει αυτω : D

(6) αγαθε : C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority, Peshitta
(7) OMIT αγαθε : א, B, D, L, 22

(8) ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον : C, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771?, Majority
(9) ποιησω ινα ζωην εχω αιωνιον : W
(10) ποιησω ινα σχω ζωην αιωνιον : B, C, D
(11) ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω : א, L

 

ΜΑ   | ΡϞΓ /  Β :

Ω (p103c2), 7 (f51v)

 

A Textual Commentary On Matthew 19:16

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.