Matthew 9:38

δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Therefore beseech the lord of the harvest to send out workers into his harvest.

Matt 9:38 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]30
Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

MSS: א, B, C, F (f4vc1|p8), G, K, M, S (f34rc1-2), Y, Δ, Σ, 1, 7, 8 (f30vc2||32rc1), 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34 (f49v), 35 (f27v), 36 (f52r), 43, 44, 157, 201 (f27vc1), 230 (f29r-v), 438, 439, 490, 500, 556 (f16v-17r), 700, 892, 1582, 1701 (f13r), 2835 (f21r-v), ℓ339

Matt 9:38 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Δεηθητε ουν του κυ του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου :

Matt 9:38 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Δεηθητε ουν του κυ του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

Matt 9:38 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
δεηθητε ουν του κυ του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου·

Matt 9:38 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]28v|42
Δεηθητε ουν τονυκνυ του θερισμου οπως εκβαλη εργατας· εις τον θερισμον αυτου

Matt 9:38 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]29r
δεήθηταιε οὖν τοῦ κυ τοῦ θερισμοῦ͵ ὅπως ἐκβάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμον αὐτοῦ·

Μatt 9:38 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]8vc1-2
δεήθητε οὖν· τοῦ κυ τοῦ θερισμου· ὅπως ἐκβάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Matt 9:38 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]32r
δεήθητε οὖν τοῦ κυ τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐκβάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ·

Matt 9:38 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
δεηθετε ουν του κυ του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου·

Matt 9:38 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Δεηθηται ουν του κυ του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμο- αυτου

Matt 9:38 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]45
Δεηθητε ουν· του κυ· του θερισμου· Οπως εκβαλη· εργατας· εις τον· θερισμον αυτου

Matt 9:38 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]
δεήθητε οὖν τοῦ κυ τοῦ θερισμου, ὅπως ἐκβάλει ἐργάτας εἰς τὸ- θερισμὸν αὐτοῦ·

Matt 9:38 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]30v
δεήθητε οὖν τοῦ κυ τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐκβάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ

Matt 9:38 [Peshitta]
ܒ݁ܥܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܶܗ܂

Matt 9:38 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܒܥܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܪܗ ܕܚܨܕܐ ܕܢܦܩ ܦܥ̈ܠܐ ܠܚܨܕܗ

Matt 9:38 [Vulgate]
rogate ergo dominum messis ut eiciat operarios in messem suam

Critical Apparatus :

(1) δεηθητε : א, B, C, D, E1, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) δεηθηται : E*, W
(3) δεηθετε : N
(4) δαιηθητε : 4

(5) του κυριου : א, B, C, D1, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(6) τον κυριον : D*

(7) εκβαλη : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Σ, Δ, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) εκβαλλη : 10
(9) εκβαλει : L, Ω, 4
(10) εκβαλλει : 901

 

 

Tischendorf Mt 9:38 Tischendorf Mt 9:38

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:38

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.