John 14:4

John 14:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]365
Καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδόν οἴδατε.

MSS: E (f297v), ℓ339 (f26vc2), ℓ339 (ii) (f176vc1), ℓ1086 (iii) (f205rc1)

John 14:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q81f2rc3
και οπου εγω ϋπαγω οιδατε τη- οδον·

John 14:4 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]51rc1
και οπου εγω ϋπαγω οιδατε· και την οδον οιδατε.

John 14:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1371c3
και οπου εγω ϋπαγω οιδατε την οδο-

John 14:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]138
και οπου εγω ϋπαγω οιδατε την οδον·

John 14:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]157v|284
Και οπου ϋπαγω οιδατε και την οδον οιδατε

John 14:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]170
Και οπου ὑπαγω οιδατε την οδον

John 14:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]371
Και οπου εγω ὐπαγω οιδατε και την οδον οιδατε

Critical Apparatus :

(1) εγω υπαγω : א, A, B, C, E, Δ, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (iii)
(2) OMIT εγω : D, W
(3) ειμι εγω : ℓ1086

(4) και την οδον : A, E, Δ, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (iii), Peshitta (ܘܽܐܘܪܚܳܐ), Vulgate (et viam)
(5) OMIT και : א, B, C, W

(6) οιδατε : A, E, Δ, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (iii), Peshitta (ܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ), Vulgate (scitis)
(7) OMIT οιδατε : א, B, C, W

 

 

A Textual Commentary On John 14:4

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 04. Κατὰ Ἰωάννην. Bookmark the permalink.

Comments are closed.