Matthew 10:9

Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,

Matt 10:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]31
Μὴ κτήσησθε χρυσὸν, μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν.

MSS: B, C, E, F (f5r|p9), G, K, M, N, S (f34vc1-2), Σ, Ω, 1, 4 (f21v), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 35 (f28r), 36 (f53r), 43, 44, 201, 230 (f29vc2), 438, 490, 500, 556 (f17r-v), 1582 (f27r), 1701 (f13v), 2835 (f21vc2)

Matt 10:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
κτησησθαι χρυσον μηδε αργυρο μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων

Matt 10:9 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Mη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμω-

Matt 10:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
μη κτησησθε χρυσον· μηδε αργυρον· μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων·

Matt 10:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]29v|44
Mη κτησησθε χρυσον μητε αργυρον μητε χαλκον εις τας ζωνας ϋμων

MSS: D, 13, 892 (f44v)

Matt 10:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]29v
Μὴ κτήσησθε χρυσὸν͵ μὴδὲ ἄργυρον͵ μὴδὲ χαλκὸν εἰς τας ζωνας ὑμῶν·

Matt 10:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]8*rc2
Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον· μηδὲ χαλκὸν· εἰς τὰς ζώνας ϋμῶν.

Matt 10:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]32v
μὴ κτήσησθε χρυσὸν· μὴδὲ ἄργυρον· μὴδὲ χαλκὸ- εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν·

Matt 10:9 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
μη κτησησθε χρυσον· μηδε αργυρον· μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων

Matt 10:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Μη κτησησθαι χρυσον μηδε αργυρο- μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων

Matt 10:9: [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]5r-v|13-14
Μὴ κτήσησθε χρυσὸν· μηδ ἄργυρον· μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν·

Matt 10:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]46
Μη· κτησησθε χρυσον· μηδε αργυρον· μηδε χαλικον· εις τας· ζωνας υμων

Matt 10:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31r
μὴ κτήσησθε χρυσὸν· Μὴδὲ ἄργυρον· μὴδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν

Matt 10:9 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]25rc2
Μὴ κτήσησθε χρυσὸν ἄργυρον· μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν·

Matt 10:9 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]34v
μὴ κτήσησθε Χρυσὸν μη{δὲ} ἄργυρον μήτε χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμ{ῶν}·

Matt 10:9 [Lectionary ℓ339 (3rd day/3rd week) (Egerton MS 2163) (12th century)]37vc2
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν·

Matt 10:9 [Peshitta]
ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܢܽܘܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܣܰܝܟ݁ܽܘܢ܂

Matt 10:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܠܐ ܬܩܢܘܢ ܠܟܘܢ ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ ܘܐܦ ܠܐ ܢܚܫܐ ܒܟܝܣܝܟܘܢ

Matt 10:9 [Vulgate]
nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis vestris

Critical Apparatus :

(1) κτησησθε : B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) κτησησθαι : א, W
(3) κτησεισθε : L

(4) χρυσον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(5) χρουσον : L

(6) μηδε (i) : א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(7) μητε : D, L, 13, 157, 892
(8) μηδ : Y
(9) μη : 34
(10) η : 439

(11) μηδε (ii) : א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(12) μητε : D, L, 13, 157, 700, 892

(13) χαλκον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(14) χαλικον : Δ

(15) ζωνας : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) ζονας : 901

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:9

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.