Matthew 11:15

ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

He who has ears to hear, let him hear.

Matt 11:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]36
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

MSS: א, C, E, F (f9vc1), G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω (f62c1-2), 1, 4 (f24r), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490 (f24rc2), 500, 556, 892, 901 (f23v), 1582, 1701 (f17r), 2603, 2835 (f8rc2), ℓ339

Matt 11:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O εχων ωτα ακουειν ακουετω

Matt 11:15 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ο εχων ωτα ακουετω

MSS: B, 700

Matt 11:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ο εχων ωτα ακουειν ακουετω·

Matt 11:15 [Codex Bezae Cantabrgiensis (D05) (5th century)]33v
Ο εχων ωτα ακουετω

Matt 11:15 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]34r
ὁ ἔχων ὦτα, ἀκούειν, ἀκουέτω·

Μatt 11:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]11vc1
Ὁ ἔχων ὦτα· ἀκούειν· ἀκουέτω·

Matt 11:15 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35v
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν· ἀκουέτω.

Matt 11:14 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

Matt 11:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]36
ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

Matt 11:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]50
Ο εχων· ωτα ακουειν ακουετω

Matt 11:15 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33v
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Matt 11:15 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ܂

Matt 11:15 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐ̈ܕܢܐ ܠܡܫܡܥ ܢܫܡܥ܀

Matt 11:15 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ ܢܫܡܥ܀

Matt 11:15 [Vulgate]
qui habet aures audiendi audiat

Critical Apparatus :

(1) ακουειν : א, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta (ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ), syc (ܠܡܫܡܥ ܢܫܡܥ), Vulgate (audiendi audiat)
(2) OMIT ακουειν : B, D, 700, sys (ܢܫܡܥ)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:15

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.