Matthew 11:14

καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας, ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

And if you are willing to accept it, he is Elijah, who was about to come.

Matt 11:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]36
Kαὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

MSS: C, G, K, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500 (f29v-30r), 700, 892, 1582

Matt 11:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ει θελετε δεξασθε αυτος εστι- ηλιας ο μελλων ερχεσθε

Matt 11:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και ει θελετε δεξασθαιε αυτος εστιν ηλειας ο μελλω- ερχεσθαι

Matt 11:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ει θελετε δεξασθαι· αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι·

Matt 11:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]33v
: Και ει θελεται δεξασθαι αυτος εστιν ηλειας ο μελλων ερχεσθαι

Matt 11:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]34r
Καὶ εἰ θέλετε δέξασθε, αὐτός ἐστιν ἡλίας, ὁ μέλλων ἔρχεσθαι·

MSS: E, ℓ339 (f40vc2)

Μatt 11:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]11vc1
καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι· αὐτός ἐστιν· ἡλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι·

Matt 11:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35v
καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι· αὐτός ἐστιν ἡλίας· ὁ μέλλων ἔρχεσθαι·

Matt 11:14 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ει θελετε δεξασθε αυτος Εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι

Matt 11:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]36
και ει θελεται δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι

MSS: M, W, Δ

Matt 11:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]50
Και ει θελεται δεξασθαι Αυτος εστιν ηλιας ο· μελλων· ερχεσθαι·

Matt 11:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33v
ϗ εἰ θέλετε δέξασθαι. αὐτός ἐστιν ἡλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

Matt 11:14 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ܂

Matt 11:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܒܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܝܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܐܬܐ܂

Matt 11:14 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܒܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܝܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܐܬܐ

Matt 11:14 [Vulgate]
et si vultis recipere ipse est Helias qui venturus est

Critical Apparatus :

(1) ει : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(2) η : L

(3) θελετε : א, B, C, E, G, K, L, N, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(4) θελεται : D, M, W, Δ

(5) δεξασθαι : B*, C, D, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, Majority
(6) δεξασθε : א, B1, E, L, N, 4?, 2603?, ℓ339

(7) ηλιας : א, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(8) ηλειας : B, D

(9) ερχεσθαι : B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(10) ερχεσθε : א, L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:14

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.