Matthew 11:2

Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

When John heard in the prison the works of Christ, he sent by his disciples,

Matt 11:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]35
Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,

MSS: E, G, K, S, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f18r-v), 34, 35, 36, 43, 44?, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901 (f23r), 1582 (f29v), 1701 (f16r), 2603, 2835

Matt 11:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε ϊωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χυ πεμψας δια των μαθητω- αυτου

MSS: א, C, Δ, Σ, 33 (f105r)

Matt 11:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
O δε ϊωανης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χυ πεμψας δια των μαθητων αυτου

Matt 11:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δε ϊωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χυ πεμψας δια των μαθητων αυτου

Matt 11:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v
Ο δε ϊωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του ιηυ πεμψας δια των μαθητων αυτου

Matt 11:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33r
Ὁ δὲ ϊωάννης ἀκούσας͵ ἐν τω δεσμωτηριω τὰ ἔργα τοῦ χυ· πεμψας δυο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ͵

Μatt 11:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]10vc2
Ὁ δὲ ϊωάννης· ἀκȢσας ἐν τῶ δεσμωτηρίω· τὰ ἔργα τοῦ χυ· πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ·

Matt 11:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34v
ὁ δὲ ϊωάννης ἀκούσας ἐν τῶ δεσμωτηρίω· τὰ ἔργα τοῦ χυ· πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ·

Matt 11:2 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]42rc1
Ο δε ϊωάννης ἐν τῶ δεσμωτηρίω· τα ἔργα ἀκούσας τοῦ χυ· πέμψας δύο των μαθητῶν αὐτοῦ·

Matt 11:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]35
Ο δε ϊωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χυ πεμψας δια των μαθητων αυτου

Matt 11:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
Ο δε Ιωαννης· ακουσας· εν· τω· δεσμωτηριω· τα· εργα του χυ· πεμψας· δια· των· μαθητων· αυτου

Matt 11:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33r
ὁ δὲ ιω ἀκούCας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χυ. πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

Matt 11:2 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]40rc2
(τῆ β’ τῆς δ’ ἑβδομάδος(2nd day/4th week)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἀκούσας ὁ ἰώ ἐν τῶ δεσμωτηρίω τὰ ἔργα τοῦ χῦ · πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

Matt 11:2 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]310rc1
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἀκούσας ϊωαννης ἐν τῶ δεσμωτηρίω τὰ ἔργα τοῦ χυ, πέμψας δύο τῶ- μαθητῶν αὐτοῦ,

Matt 11:2 [Peshitta]
ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 11:2 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܒܝܬ ܐ̈ܣܝܪܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܝܫܘܥ܂ ܫܕܪ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܝ

Matt 11:2 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܥܒܕܘܗܝ ܕܡܪܢ ܫܕܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ

Matt 11:2 [Vulgate]
Iohannes autem cum audisset in vinculis opera Christi mittens duos de discipulis suis

Critical Apparatus :

(1) ιωαννης : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9¿, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44?, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901¿, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(2) ιωανης : B, Westcott & Hort

(3) ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα : א, B, C, D, E, G, K, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(4) ακουσας εν τω δεσμοτηριω τα εργα : F, L, 13
(5) εν τω δεσμωτηριω τα εργα ακουσας : M

(6) χριστου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) ιησου : D, 7

(8) δυο : E, F, G, K, L, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Vulgate (duos)
(9) δια : א, B, C, D, W, Δ, Σ, 33, Peshitta, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden

 

 

Κ : Περὶ τῶν ἀπεσταλέντων παρὰ Ἰωάννου

 

Κ : Περὶ τῶν ἀποσταλέντων παρὰ Ἰωάννου

9, 10, 11, 12, 34, 36, 230, 2835

Κ : Περὶ τῶν ἀποσταλέντων ὑπο Ϊωάννου

1701

 

ΡΒ / Ε :

F (f8rc2|p15), L (f23vc1), M (f42rc1), S (f36vc2), 9 (f31r), 10 (f28v), 11 (f53r), 12 (p86), 34 (f55v), 36 (f59r), 157 (f47r), 230 (f31vc1-2), 490 (f23vc2), 556 (f19v), 892 (f47r), 1582 (f29v), 1701 (f16r), 2835 (f7vc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:2

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.