Matthew 11:3

εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

he said to him, “Are you the one who is to come, or do we look for another?”

Matt 11:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]35
Εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

MSS: א, B, C, D, E, F (f8vc1|p16), G, K, L (f23vc1), M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7 (f38v), 8, 9 (f31r), 10 (f28v), 11 (f53r-v), 12 (p86), 13, 22 (f18v), 33, 34 (f55v-56r), 35 (f29r), 36 (f59r), 43, 44, 157, 201, 230 (f31vc2), 438 (f48v-49r), 490 (f23vc2), 500, 556, 700, 892, 901 (f23r), 1582, 1701 (f16r), 2603, 2835 (f7vc2), ℓ339 (f40rc2), ℓ1086 (f310rc1-2)

Matt 11:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eιπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν

Matt 11:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμε-

Matt 11:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ειπεν αυτω· συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν·

Matt 11:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v
Ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν

Matt 11:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33r
εἶπεν αὐτω͵ συ εἶ ὁ ἐρχόμενος͵ ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν·

Μatt 11:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]10vc2
εἶπεν αὐτῶ σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν·

Matt 11:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34v
εἶπεν αὐτῶ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν·

Matt 11:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]35
ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν

Matt 11:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
ειπεν αυτω· Συ ει ο ερχομενος· η· ετερον· προσδοκωμεν·

Matt 11:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33r
εἶπεν αὐτῷ σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἔτερον προσδοκῶμεν·

Matt 11:3 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܠܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܂

Matt 11:3 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܫܠܚ ܠܗ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢ ܐܢܚܢܢ܂

Matt 11:3 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܫܠܚ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܡܣܟܝܢ ܐܢܚܢܢ

Matt 11:3 [Vulgate]
ait illi tu es qui venturus es an alium expectamus

Critical Apparatus :

 

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Commentary of St. John’s Gospel, vol. 1, A.E. Brooke, p 8, 28)
Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:3

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.