Matthew 11:4

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

And Jesus answered, he said to them, “Go, report to John what you hear and see;

Matt 11:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃἀκούετε καὶ βλέπετε·

MSS: C, G, K, M, N?, S, Ω (f60c2-61c1), 1, 4 (f23r-v), 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157 (f47r-v), 201, 438, 500, 700, 892 (f47r-v), 1582, 2603?, ℓ339 (f40rc2)

Matt 11:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι αποκριθις ο IC ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγιλατε τ˙ω˙ ϊωαννη α ακουετε και βλεπετε

Matt 11:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαι αποκριθεις ο IC ειπε- αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ϊωανηει α ακουετε και βλεπετε

Matt 11:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C044) (5th century)]
και αποκριθεις ο IC ειπεν αυτοις· πορευθε-τες απαγγειλατε ϊωαννη α ακουετε και βλεπετε·

Matt 11:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v
Αποκριθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ϊωαννει α ακουετε και βλεπετε·

Matt 11:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33r
και ἀποκριθεὶς ὁ IC εἶπεν αὐτοῖς· πορευθεντες ἀπαγγείλατε ϊωάννην͵ ἃ ἀκούετε και βλέπετε·

Μatt 11:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]10v-11r
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ IC· εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες· ἀπαγγείλατε ϊωάννη· ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

Matt 11:4 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34v-35r
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ IC· εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε ϊωάννη· ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

Matt 11:4 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ποκριθεις ο IC ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγιλατε ϊωαννη α ακουετε και βλεπετε·

* two leaves missing from Matt 10:28.

Matt 11:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]35
Και αποκριθεις ο IC ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ϊωαννειακουεται και βλεπεται

* Ϊωαννει = Ϊωαννη ?

Matt 11:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
Και· αποκριθεις͵ ο ΙC ειπεν· αυτοις· Πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννει· Α· ακουετε και· βλεπετε·

Matt 11:4 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33r
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰσ. εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε ἰωάννῃ ἂ βλέπετε καὶ ἀκούετε·

Matt 11:4 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܰܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ܂

Matt 11:4 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܙܠܘ ܚܘܘ ܠܝܘܚܢܢ ܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܂

Matt 11:4 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܥܢܐ ܡܪܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܚܘܘ ܠܝܘܚܢܢ ܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ

Matt 11:4 [Vulgate]
et respondens Iesus ait illis euntes renuntiate Iohanni quae auditis et videtis

Critical Apparatus :

(1) και αποκριθεις : B, C, D, E, G, K, L, M, N?, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(2) και αποκριθις : א
(3) αποκριθεις δε : D

(4) πορευθεντες : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(5) πορευθεντς : L

(6) ιωαννη : א, C, G, K, L, M, N, S, Ω, 1, 4?, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603?, ℓ339, Majority
(7) ιωανη : B1
(8) ιωανει : B *
(9) ιωαννει : D, W, Δ
(10) ιωαννην : E

(11) ακουετε και βλεπετε : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(12) ακουεται και βλεπεται : W
(13) βλεπετε και ακουετε : L, 44

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:4

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.