Matthew 11:5

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor are evangelized;

Matt 11:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]35
Τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

MSS: Y (f9r|19), 7, 8 (34rc1-2), 9 (f31r), 10 (f28v-29r), 12 (p86), 34 (f56r), 35 (f29r), 157 (f47v), 201, 230, 438, 490 (f23vc2), 500 (f29r-v), 556, 700, 1701 (f16r)

Matt 11:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Tυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσι- λεπροι καθαριζοτε και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγιροντε και πτωχοι ευαγγελιζοντε

Matt 11:5 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tυφλοι αναβλεπουσι- και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζοντεαι και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγειροντεαι και πτωχοι ευαγγελιζονται

Matt 11:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
τυφλοι αναβλεπουσιν· και χωλοι περιπατουσιν· λεπροι καθαριζονται· και κωφοι ακουουσιν· νεκροι εγειρονται· και πτωχοι ευαγγελιζονται·

MSS: C, F (f8vc1-2|p16), G, Σ, Ω, 33 (f105r), 2835 (f7vc2)

Matt 11:5 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v
τυφλοι αναβλεπουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται

Matt 11:5 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33r
τυφλοι ἀναβλέπουσιν͵ και χοωλοὶ περιπατοῦσιν· λεπροι καθαρίζονται͵ και κωφοὶ ἀκούουσιν· νεκροὶ ἐγειρονται· ϗ πτωχοι εὐαγγελιζονται·

Μatt 11:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]11rc1
τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν· καὶ χωλοι περιπατοῦσιν· λεπροὶ καθαρίζονται· καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν· νεκροὶ ἐγείρονται· καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Matt 11:5 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35r
τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν· καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν· καὶ λεπροὶ καθαρίζονται· καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν· νεκροὶ ἐγείρονται· καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Matt 11:5 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν· λεπροι καθαριζοντε και κωφοι ακουουσιν· νεκροι εγιροντε και πτωχοι ευαγγελιζοντε

Matt 11:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]35
τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται

Matt 11:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
Τυφλοι· αναβλεπουσιν· χωλοι· περιπατουσιν· λεπροι· καθαριζονται· και· κωφοι· ακουουσιν· και νεκροι εγειρονται· Και· πτωχοι ευαγγελιζονται·

Matt 11:5 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]12vc1
τυφλοὶ ἀναβλέπουσι· καὶ χολοὶ περιπατοῦσι-· λεπροὶ καθαρίζονται· καὶ κωφοὶ ἀκούουσι· ϰ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· καὶ νεκροὶ ἐγείρονται·

Matt 11:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33r
τυφλοὶ ἀναβλέπουσι· καὶ χολοὶ περιπατοῦσι· λεπροὶ καθαρίζονται· καὶ κοφοὶ ἀκούουσι· νεκροὶ ἐγείρονται· καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζον{ται}·

Matt 11:5 [Peshitta]
ܣܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ ܘܚܰܪܫܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ܂

Matt 11:5 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܐ ܓܝܪ ܣܡ̈ܝܐ ܚܙܝܢ܂ ܘܚ̈ܓܝܪܐ ܡܗܠܟܝܢ܂ ܘܓܪ̈ܒܐ ܡܬܕܟܝܢ܂ ܘܚ̈ܪܫܐ ܫܡܥܝܢ܂ ܘܡ̈ܣܟܢܐ ܡܣܬܝܒܪܝܢ܂ ܘܡ̈ܝܬܐ ܩܝܡܝܢ܂

Matt 11:5 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܐ ܓܝܪ ܣܡܝܐ ܚܙܝܢ ܘܚܓܝܪܐ ܡܗܠܟܝܢ ܘܓܪ̈ܒܐ ܡܬܕܟܝܢ ܘܚܪܫܐ ܫܡܥܝܢ ܘܡܝܬܐ ܩܝܡܝܢ

Matt 11:5 [Vulgate]
caeci vident claudi ambulant leprosi mundantur surdi audiunt mortui resurgunt pauperes evangelizantur

Critical Apparatus :

(1) αναβλεπουσι : M, S, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157?, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339
(2) αναβλεπουσιν : א, B, C, E, F, G, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 33, 2835, ℓ1086, Lachmann, Westcott & Hort, von Soden

(3) και χωλοι : א, B, C, E¹, F, G, K, L, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Peshitta, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann ([και]), Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(4) και χολοι : E*, M, 4, 13, 36, 44, 901, ℓ339
(5) OMIT και (i) : Δ, 892, Westcott & Hort (marg.)
(6) OMIT και χωλοι : D

(7) περιπατουσι : S, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, ℓ339
(8) περιπατουσιν : B, C, E, F, G, K, L, Μ, N, W, Δ, Σ, Ω, 1, 13, 33, 1582, 2835, ℓ1086
(9) OMIT περιπατουσι : D

(10) λεπροι : א, B, C, D, E, F, G, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority,
(11) και λεπροι : K
(12) νεκροι εγειρωνται και πτωχοι ευαγγελιζονται λεπροι καθαριζον(Τ) και κωφοι ακουουσιν : ℓ1086§

(13) καθαριζονται : B1, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ¹, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority,
(14) καθαριζοντε : א, B*, N
(15) καθαρίζωνται : Σ*

(16) κωφοι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086§
(17) κοφοι : 11, 44

(18) ακουουσι : M, S, Y, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339
(19) ακουουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 22, 33, 36, 43, 2603, 2835, ℓ1086§
(20) ακουσι : 4

(21) νεκροι : C, E, F, G, K, M, N, Y, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086§, Majority,
(22) και νεκροι : א, B, D, L, S, W, Δ, 1, 1582, Peshitta, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(23) πτωχοι ευαγγελιζονται και νεκροι εγειρονται : 13§

(24) εγειρονται : B1, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13§, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(25) εγειροντε : B*
(26) εγιροντε : א, N

(27) ευαγγελιζονται : B, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13§, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086§, Majority
(28) ευαγγελιζοντε : א, L, N

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:5

(a) Καὶ before χωλοὶκωφοὶ, and πτωχοὶ, which some omit, is found in Peshitta, also before νεκροὶ with codices Vaticanus, Sinaiticus, and Bezae, but against the Majority Text.

(b) An instance from the Curetonian³ may be found at Matthew xi. 5, where ܡܣܬܝܒܪܝܢ, the proper translation of εὐαγγελίζονται, appears as ܡܣܬܝܒܪܝܢ (cf. the Peshitto at 1 Cor. ix. 13, where this word translates ἐσθίουσιν), which may, however, have been an intentional correction of the scribe as giving a better sense. A similar instance of some importance as affecting the origin of the Arabic version is quoted by Lagarde 1 from Acts ii. 10, where the printed editions give for Cyrene ‘our country’. Both Lagarde and Lightfoot point out that a very slight change would make the Arabic read ‘Cyrene,’ and that what we have is probably an error of transcription.

³ Baethgen, Evangelienfragmente, p. 8.
1 De Novo Test. ad fidem, etc., p. 3.

(Ll. J. M. Bebb, THE EVIDENCE OF THE EARLY VERSIONS AND PATRISTIC QUOTATIONS ON THE TEXT OF THE BOOKS OF THE NEW TESTAMENT, Studia Biblica et Ecclesiastica, vol. 2, p. 201-202)

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.