Matthew 13:10

Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ, εἶπον αὐτῷ· διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;

When the disciples approached, they said to him, “Why do you speak in parables to them?”

Matt 13:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]44
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ, εἶπον αὐτῷ· Διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;

MSS: D, E, F (f12rc2), G, K (f40r), M, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11 (f64r-v), 12, 22, 43 (f32r-v), 44, 157, 201, 230 (f35rc1), 438, 490 (f27vc2), 500, 556, 700, 892, 901 (f26v), 1582, 1701 (f22r-v), 2835 (f12rc1), ℓ339

Matt 13:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι προσελθοντες οι μαθηται ειπα- αυτω δια τι εν παραβολαις //αυτοις /λαλεις    ///.

* //αυτοις /λαλεις = λαλεις αυτοις

Matt 13:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και προσελθοντες οι μαθηται ειπαν αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις

Matt 13:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και προσελθοντες αυτω οι μαθηται αυτου ειπον αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις·

Matt 13:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]40v
Και προσελθοντες οι μαθηται ειπον αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις

Matt 13:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]40v
καὶ πρὸσἘλθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῶ, διὰ τι εν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς.

Μatt 13:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]16vc2
καὶ προσελθόνΤες οἱ μαθηται· εἶπον αὐτῶ· δια τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς·

Matt 13:10 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και προσελθοντες οι μαθηται | ….. αυτω ….. .ν παρα…… λαλις αυ….

Matt 13:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]44
Και προσελθοντες οι μαθηται ειπον αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις

Matt 13:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56-57
Και προσελθοντες οι μαθηται ειπον· αυτω διατι εν παραβολαις λαλεις αυτοις.

Matt 13:10 [Lectionary ℓ339 (ii) (2nd day/6th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]45vc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῶ ἰῦ εἶπον αὐτῶ· διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς τοῖς ὄχλοις·

*    ℓ339 = 2nd day of 5th week

Matt 13:10 [Peshitta]
ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡܗܽܘܢ܂

Matt 13:10 [Vulgate]
et accedentes discipuli dixerunt ei quare in parabolis loqueris eis

Critical Apparatus :

(1) προσελθοντες : א, B, D, E, F, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(2) προσελθοτες : L
(3) ADD αυτω : C

(4) μαθηται : א, B, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(5) ADD αυτου : C, 9

(6) ειπον : C, D, E, F, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(7) ειπαν : א, B, L, 33,

(8) τι : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(9) τη : L

(10) εν παραβολαις : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(11) εν παραβλαις : L
(12) εμ παραβολαις : Σ

(13) λαλεις : א, B, C, D, E, F, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(14) λαλις : N
(15) λαλοις : 13
(16) λαλης : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:10

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.