Matthew 13:17

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

For amen I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it; and to hear what you hear, and did not hear it.

Matt 13:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]45
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖνβλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαιἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

MSS: C, E, G, Y, Δ, Ω, 7, 8 (f38vc1-2), 22, 43, 44, 201, 438 (f67r), 500, 700 (f43v-44r)

Matt 13:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aμην λεγω ϋμιν οτι πολλοι προφητε και δικαιεοι επεθυμησαν ϊδι- α βλεπετε και ουκ ϊδαν και ακουσε α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
αμην γαρ λεγω ϋμιν οτι πολλοι προφηται ϗ διϗοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν·

Matt 13:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]41v
Αμην γαρ λεγω ϋμειν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ειδειν α βλεπεται και ουκ ηδυνηθησαν ειδειν και ακουσαι α ακουεται· και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41r-41v
Ἀμην γὰρ λέγω Ὑμιν, ὅτι πολλοὶ προφῆται και δίκαιοι ἐπεθύμησαν ϊδεῖν, ἃ βλέπτε και οὐκʹ εἶδον, και ἀκουσαι ἃ ἀκουετε και ουκʹ ἠκȢσαν.

Μatt 13:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]17rc2-vc1
Ἀμὴν γὰρ· λέγω ϋμῖν· ὅτι πολλοὶ προφῆται· καὶ δίκαιοι· ἐπεθύμησαν ϊδεῖν· ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εῖδον· καὶ ἀκοῦσαι· ἃ ἀκούετε και οὐκ ἤκουσαν·

Matt 13:17  [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]40v

Matt 13:17 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]28vc2-29rc1

Matt 13:17 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επ..υμησαν ….ν α βλεπε.. .αι ουκ ιδαν.κουσαι . ..ουετε και … ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]45
Αμην γαρ λεγω ϋμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ειδειν α βλεπεται και ουκ ειδον· και ακουσαι α ακουεται και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]57
Αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ῖδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν·

Matt 13:17 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ܂

Matt 13:17 [Vulgate]
amen quippe dico vobis quia multi prophetae et iusti cupierunt videre quae videtis et non viderunt et audire quae auditis et non audierunt

Critical Apparatus :

(1) γαρ : B, C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority, Peshitta (ܓ݁ܶܝܪ)
(2) OMIT γαρ : א

(3) υμιν : א, B, C, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(4) υμειν : D

(5) προφηται : B, C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(6) προφητε : א

(7) ιδειν : B, C, E, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(8) ιδιν : א
(9) ειδειν : D, W

(10) βλεπετε : א, B, C, G, K, L, N?, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(11) βλεπεται : D
(12) βλεπτε : E

(13) ουκ : א, B, C, D, E, G, K, L, N, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(14) ουχ : 13

(15) ειδον : C, E, G, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(16) ειδαν : B
(17) ειδων : L
(18) ιδον : K, 13
(19) ιδαν : א, N
(20) ηδυνηθησαν ειδειν : D

(21) ακουσαι : B, C, D, E, G,  K, L, N?, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(22) ακουσε : א
(23) ακουσε μου : 13

(24) ακουετε : א, B, C, E, G, K, L, N?, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(25) ακουεται : D, W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:17

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.