Matthew 13:17

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

For amen I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it; and to hear what you hear, and did not hear it.

Matt 13:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]45
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖνβλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαιἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

MSS: C, E, F (f13rc1), G, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8 (f38vc1-2), 9 (f37v), 10 (f35r), 11 (f65r-v), 12 (p99), 22, 43, 44, 201, 157 (f54v-55r), 230 (f35vc1), 438 (f67r), 500, 556 (f23av), 700 (f43v-44r), 892 (f55r), 1582, 1701 (f23r), 2835 (f12vc1), ℓ339 (f46rc1)

Matt 13:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aμην λεγω ϋμιν οτι πολλοι προφητε και δικαιεοι επεθυμησαν ϊδι- α βλεπετε και ουκ ϊδαν και ακουσε α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
αμην γαρ λεγω ϋμιν οτι πολλοι προφηται ϗ διϗοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν·

Matt 13:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]41v
Αμην γαρ λεγω ϋμειν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ειδειν α βλεπεται και ουκ ηδυνηθησαν ειδειν και ακουσαι α ακουεται· και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41r-v
Ἀμην γὰρ λέγω Ὑμιν, ὅτι πολλοὶ προφῆται και δίκαιοι ἐπεθύμησαν ϊδεῖν, ἃ βλέπτε και οὐκʹ εἶδον, και ἀκουσαι ἃ ἀκουετε και ουκʹ ἠκȢσαν.

Μatt 13:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]17r-v
Ἀμὴν γὰρ· λέγω ϋμῖν· ὅτι πολλοὶ προφῆται· καὶ δίκαιοι· ἐπεθύμησαν ϊδεῖν· ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εῖδον· καὶ ἀκοῦσαι· ἃ ἀκούετε και οὐκ ἤκουσαν·

Matt 13:17 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επ..υμησαν ….ν α βλεπε.. .αι ουκ ιδαν.κουσαι . ..ουετε και … ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]45
Αμην γαρ λεγω ϋμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ειδειν α βλεπεται και ουκ ειδον· και ακουσαι α ακουεται και ουκ ηκουσαν

Matt 13:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]57
Αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ῖδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν·

Matt 13:17 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ܂

Matt 13:17 [Vulgate]
amen quippe dico vobis quia multi prophetae et iusti cupierunt videre quae videtis et non viderunt et audire quae auditis et non audierunt

Critical Apparatus :

(1) γαρ : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta (ܓ݁ܶܝܪ)
(2) OMIT γαρ : 490, 901, א

(3) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(4) υμειν : D

(5) προφηται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(6) προφητε : א

(7) ιδειν : B, C, E, F, G, K, L, M, O?, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) ιδιν : א
(9) ειδειν : D, W

(10) βλεπετε : א, B, C, F, G, K, L, M, N?, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) βλεπεται : D, 4, 33
(12) βλεπτε : E

(13) ουκ : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(14) ουχ : 13

(15) ειδον : C, E, F, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) ειδαν : B
(17) ειδων : L
(18) ιδον : K, 13
(19) ιδαν : א, N, O?, Σ, 33
(20) ηδυνηθησαν ειδειν : D

(21) ακουσαι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N?, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(22) ακουσε : א
(23) ακουσε μου : 13

(24) ακουετε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N?, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(25) ακουεται : D, W, 4

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:17

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.