Matthew 15:14

Ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Leave them alone: they are blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit.

Matt 15:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοί τυφλῶν. τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

MSS: K, M, S (f47rc1-2), Y, Ω, 7, 10, 11, 12, 22, 43, 44 (f44r-v), 438?, 490, 500, 556 (f28r), 901 (f30v), 1701

Matt 15:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]75q1vc1
Αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Matt 15:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]13ac2
αφετε αυτους τυφλοι εισιν οδηγοι τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

Matt 15:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται·

Matt 15:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]49v
Αφετε τους τυφλους· τυφλοι εισιν οδαγοι τυφλος δε τυφλον εαν οδαγη αμφοτεροι εν πεσουνται εις βοθρον

Matt 15:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]23vc2
ἄφετε Ἀυτούς· ὁδηγοί εισὶν τυφλοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν· ἐὰν ὁδηγῆ· ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται·

MSS: C, E (f49r), G

Matt 15:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]55
Αφεται αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον εμπεσουνται

Matt 15:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]65
Αφεται αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων. Τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται .

Matt 15:14 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]41rc1
ἄφετε αὐτȣς· ὁδηγοί εἰσϊ τϋφλοί τϋφλῶν· τϋφλὸς δὲ τϋφλὸν ἐὰν ὁδηγῆ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται.

MSS: 8, 201

Matt 15:14 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]50r
Ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι ἐμπεσοῦνται εἰς βόθυνον.

Matt 15:14 [Peshitta]
ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܠܗܽܘܢ ܣܡܰܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܣܡܰܝܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܣܰܡܝܳܐ ܐܶܢ ܢܶܕ݂ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܓ݂ܽܘܡܳܨܳܐ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ܂

Matt 15:14 [Vulgate]
sinite illos caeci sunt duces caecorum caecus autem si caeco ducatum praestet ambo in foveam cadunt

Critical Apparatus :

(1) αφετε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438?, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) αφεται : Σ, 157

(3) αυτους : א, B, C, E, F, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438?, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) τους τυφλους : D

(5) οδηγοι εισι τυφλοι τυφλων : K, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701
(6) οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων : C, E, F, G, O, W, Δ, Σ
(7) οδιγοι εισι τυφλοι τυφλων : ℓ339
(8) οδηγοι εισι τυφλων : 4
(9) τυφλοι εισι οδηγοι τυφλων : 13
(10) τυφλοι εισιν οδηγοι τυφλων : 1, 33, 700, 892, 1582
(11) τυφλοι εισιν οδιγοι τυφλων : L
(12) οδηγοι εισιν τυφλοι : א
(13) τυφλοι εισιν οδηγοι : B
(14) τυφλοι εισιν οδαγοι : D

(15) εαν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(16) OMIT εαν : F

(17) οδηγη : א, B, C, E F,, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(18) οδαγη : D
(19) οδηγοι : 157
(20) οδηγηση : 9
(21) οδηγον αφαλησεται : 13

(22) αμφοτεροι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(23) και αμφοτεροι : 13

(24) εις βοθυνον πεσουνται : א, B, C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, ℓ339?, Majority
(25) εις βοθυνον εμπεσουνται : F, O, W, Σ, 4, 8, 201
(26) εν πεσουνται εις βοθρον : D
(27) πεσουνται εις τον βοθυνον : 13
(28) πεσουνται εις βοθυνον : L
(29) εμπεσουνται εις βοθυνον : 700
(30) πεσουνται εις βοθρον : 1, 1582

 

 

ΡΝϚ / Ε :

C, D (f49v), F (f20rc2), L (f213rc2), M (f54rc1), S (f47rc1-2), Ω (f85c2), 7 (f45v), 9 (f43r), 10 (f41r), 11 (f76r), 12 (p112), 13 (f20rc2), 22 (f29v), 44 (f44r-v), 157 (f62r), 438 (f69v), 490 (f32vc1), 500 (f40r), 556 (f28r), 700 (f50r), 892 (f63r), 1582 (f42v), 1701 (f29r)

ΡΝϚ / Ϛ :

E (f49r), G (f23vc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:14

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.