Matthew 16:2

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὀψίας γενομένης λέγετε, εὐδία, πυῤῥάζει γὰρ ὁ οὐρανός.

And he answered, he said to them, “When it is evening, you say It will be fair weather, for the sky is red.”

Matt 16:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]57
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὐτοῖς· Ὀψίας γενομένης λέγετε, Εὐδία· πυῤῥάζει γὰρ ὁ οὐρανός.

MSS: C, 1, 8, 10 (f43r), 11, 22 (f31r-v), 43, 201, 438, 500, 556 (f29v), 700, 892 (f65r-v), 1582 (f44v), 1701 (f31r), ℓ339 (ii) (<ὁ> οὐρανός) (f207v)

Matt 16:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ὁ δε αποκριθεις ειπεν αυτοις

* The scribe of א confused γεν in γενομενης with γεν in γενεα in Mt 16:4 & omitted Mt 16:3.

Matt 16:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]13bc2
Ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις

MSS: B, 157 (f64r)

* The scribe of B and 157 confused γεν in γενομενης with γεν in γενεα in Mt 16:4 & omitted Mt 16:3.

Μatt 16:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οψιας γενομενης λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανος·

Matt 16:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]52v
Ο δε αποκριθεις ειπεν οψειας γενομενης λεγεται ευδεια πυρραζει γαρ ο ουρανος

Matt 16:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]25vc1-2
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς· εἶπεν αὐτοῖς· ὀψίας γενομένης· λέγετε εὐδία· πυράζει γὰρ ὁ ουνος·

MSS: G, Σ, Ω, 7

Matt 16:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]48r-v
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς· εἶπεν αὐτοῖς· ὀψίας γενομένης λέγετε εὐδία πυρράζει γὰρ ὁ οὐνος και γίνεται ὁυτως

Matt 16:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]58
Ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οψιας γενομενης λεγεται ευδια //πυραζει γαρ στυγναζων ο ουρανος//

* Haplography: The copyist confused πυραζει γαρ in Matt 16:2 with πυραζει γαρ in Matt 16:3.

Matt 16:2 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]28v|58
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὐτοῖς·

* The scribe of Y confused γεν in γενομενης with γεν in γενεα in Mt 16:4 & omitted Mt 16:3.

Matt 16:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]67-68
Ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις Οψιας γενομενης λεγεται· Ευδια πυρραζει γαρ ο ουνος

Matt 16:2 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]21rc2
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς·

Matt 16:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]46r
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ※

*   Bottom margin: ※ ὀψίας γενομένης λέγεται εὐδία· πειράζη γὰρ ὁ οὐνὸς  ·

Matt 16:2 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܨܰܚܘܳܐ ܗܽܘ ܣܶܡܩܰܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 16:2 [Vulgate]
at ille respondens ait eis facto vespere dicitis serenum erit rubicundum est enim caelum

Critical Apparatus :

(1) ειπεν αυτοις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) OMIT αυτοις : D

(3) οψιας : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44c, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority, Peshitta, Vulgate
(4) οψειας : D
(5) OMIT οψιας γενομενης λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανος : א, B, W, Y, 13, 44, 157

(6) λεγετε : C, F, G, K, L, M, S, Σ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 22, 43, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(7) λεγεται : D, E, W, Δ, 4, 9, 12, 33, 44c, 901, ℓ339

(8) ευδια : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44c, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(9) ευδεια : D, 33,

(10) πυρραζει : C, D, K, Δ, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(11) πυραζει : E, F, G, M, S, W, Σ, Ω, 4, 7, ℓ339
(12) πυραζη : L
(13) πειραζη : 44c

(14) γαρ : C, D, E, F, G, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44c, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(15) OMIT γαρ :M

(16) ουρανος : C, D, E¹, F, G, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44c, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(17) ουρανους : E*
(18) ADD και γινεται ουτως : K

 

 

ΡΞΒ / Ε :

L (f214vc2), M (f55vc1-2), S (f48vc1), Ω (f89c1), 7 (f47r), 9 (f45r), 11 (f79v), 12 (p115), 13 (f21rc2), 44 (f46r), 157 (f64r), 438 (f72v), 490 (f33v-34r), 500 (f42r), 700 (f52r), 892 (f65r-v), 1701 (f31r)

ΡΞΓ / S :

F (f21vc2), 556 (f29v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:2

(a) In Mat. xvi., B and some other authorities omit the latter half of v. 2 (from ὀψίας γεν.) and all v. 3 ; but here again the Eusebian Canons aid us, by arranging these verses as answering to Lu. xii. 54, etc. The omission in B produces verbal conformity to ch. xii. 39.
(S.P. Tregelles, An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, p. 205)

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.