Matthew 19:14

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

But Jesus said to them, “Let the children alone, and do not hinder them from coming to me. For such as these is the kingdom of Heaven.

Matt 19:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

MSS : E, F (f31v-32r), G, K (f55v), S, Y, 7, 9 (f52v), 10 (f50r-v), 11 (f92r), 12 (p131), 22 (f38r), 33 (f109r), 43, 201, 438, 490 (f39rc2), 500? (f48v), 502 (f29r), 556, 700, 771, 901 (f35v), 1701 (f38v)

Matt 19:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2
Ὁ δε ΙC ειπεν αυτοις αφετε τα πεδια και μη κωλυετε αυτα ελθιν προς εμε των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλια των ουνων :

Matt 19:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc3
Ο δε ΙC ειπεν αφετα·ει· τα παιδια και μη κωλυετε αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

Matt 19:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
ο δε ΙC ειπεν αυτοις· αφετε τα παιδια και μη κωλυετε αυτα ελθειν προς με· των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων.

MSS: C, M (f62vc2), 892 (f74v-75r)

Matt 19:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
Ο δε ιης ειπεν αυτοις· αφεται τα παιδια και μη κωλυσητε αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν· η βασιλεια των ουρανων

Matt 19:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]33vc2
ὁ δὲ ΙC Ἐῖπεν· ἄφετε τὰ παιδία· καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τω- γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν ουνων·

Matt 19:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Ο δε ΙC ειπεν αυτοις αφεται τα παιδια και μη κωλυεται αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

Matt 19:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Ο δε ΙC ειπεν· Αφεται τα παιδια Και μη κωλυετε αυτα ελθειν προς εμε Των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουνων.

Matt 19:14 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]50rc1
ὁ δὲ ἰς εἶπε· ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖ- πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐνῶν.

Matt 19:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]52v
ὁ δὲ ις εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κολύεται αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐνων.

Matt 19:14 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܛܠܳܝܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 19:14 [Vulgate]
Iesus vero ait eis sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire talium est enim regnum caelorum

Critical Apparatus :

(1) ειπεν : B, E, F, G, K, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) ειπε : 8
(3) ADD αυτοις : א, C, D, L, M, W, 892, Peshitta

(4) αφετε : א, B¹, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(5) αφεται : B*, D, W, Δ, Ω, 4

(6) παιδια : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, 1582, Majority
(7) πεδια : א

(8) και μη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339
(9) OMIT και : 1, 1582
(10) ερχεσθαι προς με και μη κωλυετε αυτα : 157§

(11) κωλυετε : א, B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157§, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(12) κολυετε : Ω, ℓ339
(13) κωλυεται : L, W
(14) κολυεται : 4, 44
(15) κωλυσητε : D, 13

(16) αυτα ελθειν : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(17) αυτα ελθιν : א
(18) ελθειν αυτα : 501
(19) ερχεσθαι : 157§

(20) με : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157§, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(21) εμε : L, Δ

(22) βασιλεια : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(23) βασιλια : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.