Matthew 19:13

Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.

Then children were there brought to him so that he should lay his hands on them and pray. But the disciples rebuked them.

Matt 19:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.

MSS: E, F, G, S, Y, Ω, 1, 8, 11, 12, 22 (f37v-38r), 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 1582 (f52r), 1701 (f38v)

Matt 19:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2
Τοτε προσηνεχθησαν αυτω πεδια ϊνα τας χιρας επιθη αυτοις και προσευξητε οι δε μαθητε επετιμησαν αυτοις

Matt 19:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century))]15bc3|ΡΙΔ
τοτε προσηνεχθησαν αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετειμησαν αυτοις

Matt 19:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Τοτε προσηνεχθησαν αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται· οι δε μαθηται επετιμων αυτοις·

Matt 19:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
Τοτε προσηνεχθησαν αυτω παιδια ϊνα επιθη τας χειρας αυτοις· και προσευξητε οι δε μαθηται· επετειμησαν αυτοις

Matt 19:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]33vc2
Τότε προσηνέχθη αὐτῶ παιδία· ἵνα τας χεῖρας ἐπιθῆ αὐτοῖς· καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετιμησαν αὐτοῖς·

Matt 19:13 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]55r-v
τοτο προσηνέχθη αὐτῶ παιδία· ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῆ αὐτοῖς· καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ· ἐπετίμησαν αὐτοῖς·

Matt 19:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]69
Τοτε προσηνεχθη αυτω παιδια ϊνα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοις

Matt 19:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Τοτε προσενεχθη αυτω παιδια ῑνα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται. Οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοις.

Matt 19:13 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܰܟ݂ܰܐܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 19:13 [Vulgate]
tunc oblati sunt ei parvuli ut manus eis inponeret et oraret discipuli autem increpabant eis

Critical Apparatus :

(1) τοτε : א, B, C, D, E, F, G, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(2) τοτο : K
(3) τετε : M
(4) και : ℓ339

(5) προσηνεχθη : E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(6) προσηνεχθησαν : א, B, C, D, L, 4, 9, 10, 33, 892, 901
(7) προσενεχθη : Δ

(8) παιδια : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(9) πεδια : א

(10) τας χειρας επιθη αυτοις : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(11) τας χειρας επιθει αυτοις  : 13, 771
(12) τας χιρας επιθη αυτοις : א
(13) επιθη τας χειρας αυτοις : D
(14) επιθη αυτοις τας χειρας : 7, ℓ339

(15) προσευξηται : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(16) προσευξητε : א, D

(17) μαθηται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(18) μαθητε : א

(19) επετιμησαν : א, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(20) επετειμησαν : B, D
(21) επετιμων : C

 

 

ΡϞΒ / Β :

D (f62v), E (f60v), F (f31vc2), G (f33vc2), L (f42vc1), M (f62vc1-2), S (f54vc1), Ω (p103c1), 4 (f40r), 7 (f51v), 9 (f52v), 10 (f50r), 11 (f91v), 12 (p131), 157 (f73r), 490 (f39rc2), 500 (f48v), 501 (f35v), 502 (f29r), 556 (f34v), 892 (f74v), 1582 (f52r), 1701 (f38v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:13

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.