Matthew 2:12

Kαὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

And having been warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country by another way.

Matt 2:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]5
Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

MSS: B, C, D, E, M, S (f20rc1-2), W, Ω, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22 (f7v), 27, 33 (f101v), 34 (f16r-v), 35, 36, 44, 43, 46, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 200, 201, 230 (f17vc2), 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501 (f6v), 504, 505 (f3v), 543, 556 (f2v), 652 (f30r), 699 (f2v), 700, 892?, 1203, 2603, 2835 (f1v-2r), 3000 (f7v-8r|27-28), ℓ1086 (f290vc2)

Matt 2:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι χρηματισθεντες κατ ὁναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην διʼ άλʼλης ὁδου ανεχωρησαν εις την εαυτων χωραν

Matt 2:12 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι χρηματισθε-τες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων

Matt 2:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην· δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων·

Matt 2:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]4v|10
Kαι χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων

Matt 2:12 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]6v
Και χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην· δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων·

Matt 2:12 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]16v
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ· μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην· διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρισαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶ-.

Matt 2:12 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]6vc1
καὶ χρηματισθεντες κατ όνάρ, μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρωδὴν· δι άλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶ·

Matt 2:12 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]23rc2-vc1
Καὶ χρηματισθέντες (……) κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν· εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

*     (……)  = erased

Matt 2:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Kαι χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων

Matt 2:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]24
και χρηματισθεντες κατ οναρ· Μη· ανακαμψαι· προς ηρωδην δ αλλης οδου· ανεχωρησαν εις την· χωραν· αυτων

Matt 2:12 [Codex Purpureus Rossanensis (Σ042) (6th century)]27
και χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν εαυτων·

Matt 2:12 [Minuscule 1 (12th century)]162r
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν ἑαυτῶν χώραν·

Matt 2:12 [Minuscule 2 (11th century)]4v
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν, εἰς|τὴν χώραν αὐτῶν:

Matt 2:12 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]20rc1
καὶ χρηματισθέντες κατ’ όναρ μὴ ἀνακάμψαι πρ{ὸς} ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν:

Matt 2:12 [Minuscule 44 (12th century)]16r
και χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην. δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων·

Matt 2:12 [Minuscule 65 (11th century)]9r
καὶ χρηματισθέντες κατ όναρ· μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 72 (11th century)]6v-7r
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρ{ὸς} ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 83 (11th century)]37-38
και χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην· δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων·

Matt 2:12 [Minuscule 109 (1326)]28r
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἠρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 113 (11th century)]28v
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, δΐ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν·

Matt 2:12 [Minuscule 116 (12th century)]17v
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ. μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 201 (1357)]12vc1
ϗ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν·

Matt 2:12 [Minuscule 272 (11th century)]7r
ϗ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν·

Matt 2:12 [Minuscule 438 (12th century)]16v-17r
καὶ χρηματϊσθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, Διʼ  ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 439 (1159)]11rc2
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώρ{αν} αὐτῶν·

Matt 2:12 [Minuscule 476 (11th century)]10r
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδȣ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 478 (10th century)]10v
καὶ χρηματισθέντες κατ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 490 (11th century)]10rc1
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 504 (1033)]14r
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ· μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Matt 2:12 [Minuscule 543 (12th century)]2bc1
ϗ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ· μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρώδην. διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν·

Matt 2:12 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ܂

Matt 2:12 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܒܚܙܘܐ ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܘܬ ܗܪܘܕܣ܂ ܘܗܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܐܙܠܘ ܗܘܘ ܠܐܬܪܗܘܢ܂

Matt 2:12 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܒܚܙܘܐ ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܘܬ ܗܪܘܕܣ܂ ܘܗܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܐܙܠܘ ܠܐܬܪܗܘܢ

Matt 2:12 [Vulgate]
et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem per aliam viam reversi sunt in regionem suam

Critical Apparatus :

(1) δι : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority, Eusebius of Caesarea
(2) δ : Δ

(3) αλλης : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority,
(4) αλης : 901

(5) ανεχωρησαν : א, B, C, D, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority,
(6) ανεχωρισαν : K

(7) χωραν αυτων : א¹, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Ω, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority, Eusebius of Caesarea
(8) χωραν αυτω : L
(9) χωραν εαυτων : Σ
(10) εαυτων χωραν : 1, 157, א ,1582*

 

 

Tischendorf 2:12

Tischendorf Mat 2:12

 

Early Church Fathers

(1) Eusebius of Caesarea (Demonstratio Evangelica, p330, 15, Eusebius Werke, Ivar A. Heikel)
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 2:12

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.