Matthew 2:21

Ὁ δὲ ἐγερθεὶς, παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

And rising up, he took the child and his mother, and came into the land of Israel.

Matt 2:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

MSS: K, M, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22 (f8r-v), 27, 34 (f18r), 35 (f3r), 36 (f18r-v), 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 200, 201, 230 (f18rc2), 272, 438, 439, 490, 500, 501 (f7v), 504, 505, 543, 556 (f3v), 700, 892, 901 (f11r), 1203, 1582, 2603 (f7r-v|17-18), 3000 (f8v|29)

Matt 2:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ὁ δε εγερθις παρελαβε το παιδιον· και την μρα  αυτου· και εισῆλθεν εις γην ιηλ

Matt 2:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον ϗ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ

MSS: B, 157,

Matt 2:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μρα  αυτου και εισηλθεν εις γην ιηλ ·

Matt 2:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]6v|14
O δε διεγερθεις παρελαβεν τον παιδα και την μητερα αυτου· και ηλθεν εις την ισραηλ

Matt 2:21 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]7v
Ο δε εγερθεις. παρελαβεν το παιδιον και την μρα  αυτου. και ηλθεν εις γην ιηλ·

MSS: E, L, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 699 (f3r), 2835 (f2vc1), ℓ1086 (f292vc2)

Matt 2:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]17r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς· παρέλαβε τὸ παιδίον· καὶ τὴν μρα  αὐτοῦ· καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ιηλ·

Matt 2:21 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]7rc2
Ὁ δὲ ἐγερθεῖς παρέλαβε– τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα  αὐτοῦ· καὶ ἦλθεν εἰς γὴν ϊηλ·

Matt 2:21 [Codex Petropolitanus Purpureus (N022) (6th century)]
Ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και ηλθεν εις γην Ισραηλ·

Matt 2:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
O δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και ηλθεν εις γην ϊσραηλ’

Matt 2:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]25
Ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου Και ηλθεν εις γην ισραηλ.

Matt 2:21 [Codex Purpureus Rossanensis (Σ042) (6th century)]29
ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και ηλθεν εις γην ιηλ·

Matt 2:21 [Minuscule 1 (12th century)]162v
ὁ δὲ ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ· καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰηλ·

Matt 2:21 [Minuscule 2 (11th century)]5r
ὁ δὲ ἐγερθεῖς, παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ·

* ἠλθεν corrected to ἦλθεν

Matt 2:21 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]20vc2
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ·

Matt 2:21 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]16v
ο δε εγερθεις. παρελαβε το παιδιον και Tην μρα αυτου· και ηλθεν εις γην ϊηλ·

Matt 2:21 [Minuscule 65 (11th century)]9v-10r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς. παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰσραήλ.

Matt 2:21 [Minuscule 72 (11th century)]7v
ὁ δἒ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ.

Matt 2:21 [Minuscule 83 (11th century)] 39-40
ο δε εγερθεις· παρελαβε το παιδιον ϗ την μρα αυτȣ· και ηλθεν εις γην ιηλ·

Matt 2:21 [Minuscule 109 (1326)]28v
ὁ δὲ ἐγερθεὶς. παρέλαβε τὸ παιδΐον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ, ϗ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ.

Matt 2:21 [Minuscule 113 (11th century)]29v
ὁ δἒ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίο- καὶ τὴν μρα αὐτοῦ· καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ·

Matt 2:21 [Minuscule 116 (12th century)]18v
ὁ δὲ. ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρά αὐτοῦ. καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ.

Matt 2:21 [Minuscule 201 (1357)]13rc2
ὁ δὲ Ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ· καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ·

Matt 2:21 [Minuscule 272 (11th century)]7v
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον ϗ τὴν μρα αὐτοῦ. Ṡ ἦλθεν εἰς Γῆν ἰήλ.

Matt 2:21 [Minuscule 438 (12th century)]18r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ παιδίον· ϗ τὴν μρά αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ.

Matt 2:21 [Minuscule 439 (1159)]12rc1
δὲ, ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴ- μρά αὐτοῦ, καὶ ἦλθε- εἰς γῆν ἰήλ·

Matt 2:21 [Minuscule 476 (11th century)]10v
ὁ δἒ ἐΓερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ. καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰηλ.

Matt 2:21 [Minuscule 478 (10th century)]11v
ὁ δὲ ἐγερθεὶς. παρέλαβε τὸ παιδίον· καὶ τὴν μρα αὐτοῦ. καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ιήλ·

Matt 2:21 [Minuscule 504 (1033)]14v
ὁ δὲ, ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ·

Matt 2:21 [Minuscule 543 (12th century)]2bc2
ὁ δὲ γερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ· καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰήλ +

Matt 2:21 [Minuscule 1424 (10th Century)]9r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ. καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ιήλ·

Matt 2:21 [Peshitta]
ܘܝܰܘܣܶܦ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ܂

Matt 2:21 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܘ ܕܝܢ ܩܡ ܫܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ܂ ܘܐܬܐ ܠܗ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܀

Matt 2:21 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܗܘ ܩܡ ܫܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘܐܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ

Matt 2:21 [Vulgate]
qui surgens accepit puerum et matrem eius et venit in terram Israhel

Critical Apparatus :

(1) εγερθεις : B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 27, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority
(2) εγερθις : א
(3) διεγερθεις : D, 33

(4) παρελαβε : א, B, K, M, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 27, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 3000
(5) παρελαβεν : C, D, E, L, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 2, 33, 476, 699, 1424, 2835, ℓ1086, Eusebius of Caesarea

(6) το παιδιον : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority, Eusebius of Caesarea
(7) τον παιδα : D

(8) ηλθεν : D, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 0233, 0250, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܐܬܐ), Vulgate (venit)
(9) εισηλθεν : א, B, C, 157,

(10) γην : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority, Eusebius of Caesarea
(11) την : D (see the colour photo of the MS. The parallel to the left of Γ is from the other side of the MS, making the letter Γ looks like T in the black and white facsimile of Codex Bezae)

 

 

Tischendorf Mt 2:21

Tischendorf Mt 2:21

 

Early Church Fathers

(1) Eusebius of Caesarea (Demonstratio Evangelica, p410, 9, Eusebius Werke, Ivar A. Heikel)
παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἐπανῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 2:21

(a) ἦλθεν or εἰσῆλθεν? It was less likely that εἰσῆλθεν should be altered into the simpler in all the copies except three, that in those three it should have arisen either from error of scribes, or from critical alteration to a more significant term, as at Acts 18:7, where εἰσῆλθεν εἰς is found in א, A, D, 33, 104, 323, 945, 1175, 1739. The faulty memory of the scribes of א, B, C were probably influenced by the word εἰς after ἦλθεν.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.