Matthew 20:2

συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.

When he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard.

Matt 20:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]71
Συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.

MSS: B, C, D, L, S, Y, Ω, 10 (f51v), 12 (p133-134), 13, 33 (f109r), 157, 438 (f87r-v), 500 (f49v), 556 (f35v), 700, 892

Matt 20:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc4
Συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστιλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου

Matt 20:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac2
Συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου

Matt 20:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]35
συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου.

Matt 20:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]64v
συμφωνησας δε μετα των εργατων· εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν αυτους· εις τον αμπελωνα αυτου

Matt 20:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]35rc1
καὶ συμφωνήσας μετὰ τω- ἐργατῶν· ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν· ἀπέστειλεν αὐτȢς· εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ·

MSS: E, K, M (f63v-64r), 7, 8 (f50vc2-51rc1), 9 (f53v), 11 (f94r), 43 (f44r-v), 44, 201, 490 (f40rc1), 501 (f36v), 502 (f30r), 771, 1701 (f40r), ℓ339 (f55rc2), ℓ1086 (f311vc1)

Matt 20:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]71-72
συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστιλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου·

Matt 20:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]79
Και Συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν Απεστειλεν αυτους εις τον αμπελων αυτου αυτου·

Matt 20:2 [Peshitta]
ܩܰܨ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܡ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟ݂ܰܪܡܶܗ܂

Matt 20:2 [Vulgate]
conventione autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam suam

Critical Apparatus :

(1) συμφωνησας δε : א, B, C, D, L, S, W, Y, Δ¹, Ω, 1, 10, 12, 13, 33, 157, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, Peshitta?, Scholz
(2) και συμφωνησας : E, G, K, M, Δ*, 4, 7, 8, 9, 11, 22, 43, 44, 201, 490, 501, 502, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(3) και συφωνησας : F

(4) εκ : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(5) απο : 901

(6) δηναριου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(7) δυναριου : 4

(8) απεστειλεν : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(9) απεστιλεν : א, W

(10) αμπελωνα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(11) αμπελων : Δ

(12) αυτου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086
(13) ADD αυτου : Δ
(14) OMIT αυτου : 1, 22, 1582

 

 

MSS:

(i) 4 (f41r) : ἐρ<γ>ατῶν

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:2

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.