Matthew 20:3

Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·

And having gone out about third hour, he saw others standing in the marketplace idle.

Matt 20:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]71
Καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·

MSS: 22, 43, 771?

Matt 20:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc4
Και εξελθων περι τριτην ωραν ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους

Matt 20:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac2
και εξελθων περι τριτην ωραν ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους

MSS: א, B, E, F (f33vc2), G, L (f43vc2-44rc1), M, S, W, Y, Ω (f105c2-106c1), 7, 8, 10 (f51v), 11 (f94r), 12 (p134), 157, 201, 438, 490 (f40rc1-2), 500 (f49v), 501 (f36v), 502 (f30r), 556, 700 (f60v-61r), 901 (f36v), 1701 (f40r), ℓ1086 (f311vc1)

Matt 20:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]35
Και εξελθων περι…… τριτην ωραν ιδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους·

Matt 20:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]64v
Και διεξελθων περι ωραν τριτην ευρεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους

Matt 20:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]35rc1-2
καὶ ἐξελθὼν περι τρίτην ὥραν· εἶδεν ἄλλους ἑστώτας ἐν τῆ ἀγορὰ ἀργοὺς·

Matt 20:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]56v
καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν· ἴδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῆ ἀγορᾶ ἀργούς·

MSS: K, 4 (f41r), 9 (f53v)

Matt 20:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]72
και εξελθων περι τριτην ωραν ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους.

Matt 20:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]79-80
Και εξελθων περι την ωραν τρητην ειδεν αλλους εστωντας εν τη αγορα αργους

Matt 20:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]53v-54r
καὶ ἐξελθὼν περι τρίτην ὥραν· εἶδεν ἄλλους ἀργοὺς ἑστώτας ἐν τῆ ἀγορὰ·

Matt 20:3 [Peshitta]
ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܘܰܚܙܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ ܘܒ݂ܰܛܺܝܠܺܝܢ܂

Matt 20:3 [Vulgate]
et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos

Critical Apparatus :

(1) εξελθων : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(2) διεξελθων : D

(3) την τριτην ωραν : 22, 43, 771?
(4) την ωραν τρητην : Δ
(5) τριτην ωραν : א, B, C?, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Peshitta?
(6) ωραν τριτην : D, Vulgate?

(7) ειδεν : א, B, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ1086
(8) ιδεν : C, K, 4, 9, 13, 33,
(9) ευρεν : D

(10) εστωτας εν τη αγορα αργους : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086
(11) εστωντας εν τη αγορα αργους : Δ
(12) εν τη αγορα εστωτας αργους : 13
(13) αργους εστωτας εν τη αγορα : 44
(14) OMIT αργους : ℓ339

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:3

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.