Matthew 20:4

καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα· καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.

And to those he said, “Go you also into the vineyard, and whatever is right I will give you.”

Matt 20:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]71
Κἀκείνοις εἶπεν· Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα· καὶ ὃ ἐὰνδίκαιον, δώσω ὑμῖν.

MSS: 10 (f51v), 892, 901 (f36v)

Matt 20:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc4
και εκεινοις ειπεν ϋπαγετε ϗ ϋμις εις τον αμπελωνα μου και ο εαν η δικεαιον δωσω ϋμιν

Matt 20:4 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac2
και εκεινοις ειπεν υπαγετε και ϋμεις εις τον αμπελωνα ϗ ο εαν η δικαιον δωσω υμιν

Matt 20:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]35
κακεινοις ειπεν υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα μου και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν.

Matt 20:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]64v
Κακεινοις ειπεν ϋπαγεταει και ϋμεις εις τον αμπελωνα· και ο αν η δικαιον δωσω ϋμειν·

Matt 20:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]35rc2
καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ϋπάγετε καὶ ϋμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα· καὶ ὃ ἐὰν· ἦ δίκαιον· δώσω ϋμῖν·

MSS: F (f33vc2), G, M, S, 7, 11 (f94r-v), 22, 43, 157, 201, 438, 500 (f49v), 501 (f36v), 502 (f30r), 556 (f35v-36r), 1582 (f53v), 1701 (f40r), ℓ1086 (f311vc1-2)

Matt 20:4 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]56v
κακείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ἐιμεις εἰς τὸν ἀμπελῶνα· καὶ ὃ ἐὰν ἦ δίκαιον δώσω ὑμῖν ;

Matt 20:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]72
και εκεινοις ειπεν ὑπαγεται και ὑμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω ὑμιν

MSS: W, 8, 44 (εκεινους?)

Matt 20:4[Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]40v
κἀκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα μου· καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον, δώσω ΰμῖν.

Matt 20:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]80
Και εκεινοις ειπεν Υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν

Matt 20:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]61r
κἀκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα μου, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν·

Matt 20:4 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܰܪܡܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 20:4 [Vulgate]
et illis dixit ite et vos in vineam et quod iustum fuerit dabo vobis

Critical Apparatus :

(1) κακεινοις : C, D, K, L, Y, 10, 12, 33, 700, 892, 901, Scholz
(2) και εκεινοις : א, B, E, F, G, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 43, 44?, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(3) κακεινους : 4

(4) υπαγετε : א, B, C, D¹, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(5) υπαγεται : D*, W, 8, 44

(6) υμεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(7) υμις : א
(8) ειμεις : K

(9) αμπελωνα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(10) ADD μου : א, Y, 9, 12, 13, 33, 490, 700

(11) εαν : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(12) αν : D, L, 1

(13) δικαιον : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(14) δικεον : א*

(15) δωσω : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086
(16) δοσω : E, Ω, ℓ339

(17) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(18) υμειν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:4

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.