Matthew 20:21

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

And he said to her, “What do you want?” She says to him, “Say that these two sons of mine may sit one on your right and one on your left in your kingdom.”

Matt 20:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]73
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Τί θέλεις; Λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

MSS: D, 1 (f183r), 1582

Matt 20:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc2-3
ο δε ειπεν αυτη τι θελις λεγι αυτω ειπε ϊνα καθισωσιν ουτοι οι δυο ϋϊοι μου εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλια σου

Matt 20:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc1
Ο δε ειπεν αυτη τι θελεις ηδε ειπεν ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου

Matt 20:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
ο δε ειπεν αυτη τι θελεις· λεγει αυτω ειπε ινα καΘισωσιν οι δυο υιοι μου· εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου.

Matt 20:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]66v
Ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ϊνα καθισωσιν ουτοι οι δυο ϋιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων εν τη βασιλεια σου

Matt 20:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36r-v
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῆ· τί θέλεις· λέγει αὐτῶ· εἰπὲ· ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο ϋϊοί μου· εἷς ἐκ δεξιῶν σου· καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῆ βασιλεία σου.

MSS: G, K, M, S, Y, 4 (f42r), 7, 8, 9 (f54v-55r), 10 (f52v), 11 (f96v), 12 (p136), 22, 33 (f109v), 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f41rc1), 500 (f50v), 501 (f37r), 502 (f31r-v), 556 (f36v), 700, 771, 1701 (f41r), ℓ339 (f56rc1-2)

Matt 20:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]73
Ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ϊνα καθισωσιν ουτοι οι δυο ὑϊοι μου εις εκ δεξιων σου· και εις εξ ευωνυμων σου εν τη βασιλεια σου.

Matt 20:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]81
Ο δε ειπεν αυτη Τι θελεις Λεγει αυτω· Ειπε ῑνα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου Και εις εξ ευων υμων σου εν τη βασιλεια σου.

Matt 20:21 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܒ݁ܢܰܝ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܟ݂ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂܂

Matt 20:21 [Vulgate]
qui dixit ei quid vis ait illi dic ut sedeant hii duo filii mei unus ad dexteram tuam et unus ad sinistram in regno tuo

Critical Apparatus :

(1) θελεις : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(2) θελις : א

(3) λεγει αυτω : C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(4) λεγι αυτω : א
(5) ηδε ειπεν : B

(6) καθισωσιν : א, B, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901c, 1582, 1701, ℓ339
(7) καθησωσιν : E, Ω
(8) καθισιν : 901*

(9) ουτοι : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(10) OMIT ουτοι : C

(11) δεξιων σου : C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Peshitta
(12) OMIT σου : א, B

(13) ευωνυμων : D, 1, 1582*
(14) ADD σου : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, Peshitta

(15) βασιλεια : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(16) βασιλια : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.