Matthew 20:20

Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα, καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ αὐτοῦ.

Matt 20:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]73
Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα, καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ αὐτοῦ.

MSS: א, C, G, K, Y, Δ, Ω1 (<τι>) (p108c1), 7 (f53r), 8, 13 (f27vc1), 22, 43, 44 (f54v-55r), 201, 438, 771, 892 (f77v-78r), 1582 (f54v), ℓ339

Matt 20:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc2
Τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των ϋιων ζεβεδαιου μετα των ϋιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

Matt 20:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc1|ΡΙΘ
τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι απ αυτου

MSS: B, 700

Matt 20:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
Τοτε προσηλθεν αυτω η μηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου·

Matt 20:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]66v|
: Τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των ϋιων ζεβεδεου μετα των ϋιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι απ αυτου

Matt 20:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36rc2
Τότε προσήλθεν αὐτῶ· ἡ μηρ τῶν ϋϊῶν ζεβεδαίου· μετὰ τῶ- ϋϊῶν αὐτῆς· πρὸσκυνοῦσα· καὶ αἰτοῦσά τὶ παρ αὐτοῦ·

Matt 20:20 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]44vc2

Matt 20:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]73
Τοτε προσηλθεν αυτω η μηρ των ὑϊων ζεβεδαιου μετα των ὑϊων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

Matt 20:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]81
Τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παραυτου.

Matt 20:20 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܶܝܗ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܫܳܐܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ܂

Matt 20:20 [Vulgate]
tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedaei cum filiis suis adorans et petens aliquid ab eo

Critical Apparatus :

(1) ζεβεδαιου : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(2) ζεβεδεου : D

(3) αιτουσα : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(4) ετουσα : L

(5) παρ : א, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339
(6) απ : B, D, 700

 

 

ΜΓ : Περὶ τῶν ὑιῶν Ζεβεδαίου

 / Ϛ :

D (f66v), Ω (p108c1), 7 (f53r), 892 (f77v-78r), 1582 (f54v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:20

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.