Matthew 20:20

Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ αὐτοῦ.

Then came to him the mother of the sons of Zebedee, with her sons, bowing down and requesting something of him.

Matt 20:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]73
Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα, καὶ αἰτοῦσά τι παρ’αὐτοῦ.

MSS: א, C, E (f64r), G, K, M, S, Y, Δ, Ω¹ (<τι>) (p108c1), 1, 7 (f53r), 8, 9, 12, 13 (f27vc1), 22, 33?, 43, 44 (f54v-55r), 157 (f75v-76r), 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892 (f77v-78r), 901 (f37r), 1582 (f54v), 1701, ℓ339

Matt 20:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc2
Τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των ϋιων ζεβεδαιου μετα των ϋιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

Matt 20:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc1|ΡΙΘ
τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι απ αυτου

MSS: B, 700

Matt 20:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
Τοτε προσηλθεν αυτω η μηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου·

Matt 20:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]66v
: Τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των ϋιων ζεβεδεου μετα των ϋιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι απ αυτου

Matt 20:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36rc2
Τότε προσήλθεν αὐτῶ· ἡ μηρ τῶν ϋϊῶν ζεβεδαίου· μετὰ τῶ- ϋϊῶν αὐτῆς· πρὸσκυνοῦσα· καὶ αἰτοῦσά τὶ παρ αὐτοῦ·

Matt 20:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]73
Τοτε προσηλθεν αυτω η μηρ των ὑϊων ζεβεδαιου μετα των ὑϊων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

Matt 20:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]81
Τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παραυτου.

Matt 20:20 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܶܝܗ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܫܳܐܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ܂

Matt 20:20 [Vulgate]
tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedaei cum filiis suis adorans et petens aliquid ab eo

Critical Apparatus :

(1) ζεβεδαιου : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(2) ζεβεδεου : D

(3) αυτης : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(4) αυτοις : 4

(5) προσκυνουσα : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(6) προσκυσα : 11

(7) αιτουσα : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(8) ετουσα : L

(9) τι : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(10) OMIT τι : 10

(11) παρ : א, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(12) απ : B, D, 700

 

 

ΜΓ : Περὶ τῶν ὑιῶν Ζεβεδαίου

9 (ζεβεδιου), 10, 11, 12, 500, 501 (ΜΒ), 502, 1701

 

 / Ϛ :

D (f66v), L (f44vc2), M (f65rc1), Ω (p108c1), 7 (f53r), 9 (f54v), 10 (f52v), 11 (f96r), 12 (f136), 892 (f77v-78r), 490 (f40v-41r), 500 (f50v), 501 (ΙΒ) (f37r), 502 (f31r), 1582 (f54v), 1701 (f41r)

 / Β :

S (f56vc1)

CB / I :

E (f64r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:20

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.