Matthew 20:7

Λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὁ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε.

They say to him, “Because no one has hired us.” He says to them, “Go you also into the vineyard, and whatever is right you will receive.”

Matt 20:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]72
Λέγουσιν αὐτῷ· Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὁ ἐὰν ᾖ δίκαιον, λήψεσθε.

MSS: E, F (f34rc1), G, K, M, S (f55v-56r), Y (f40v-41r|82-83), Δ, 7 (f52r-v), 8 (f51rc1-2), 9 (f54r), 10 (f51v-52r), 12 (p134), 22 (f39r-v), 43, 44, 157 (f75r), 201 (f51rc1), 438 (f87v-88r), 490 (f40rc2), 500, 501, 502, 556 (f36r), 700, 901 (f36v), 1701 (f40r-v), ℓ339, ℓ1086 (f312rc1/212r)

Matt 20:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc1
Λεγουσιν αυτω οτι ουδις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις ϋπαγετε και ϋμις εις το- αμπελωνα

Matt 20:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac3
Λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και ϋμεις εις τον αμπελωνα

MSS: B, L (f44rc1-2), 892 (f76v-77r)

Matt 20:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]35
Λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο· λεγει αυτοις υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον λημψεσθε.

Matt 20:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]64v-65v
λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμεισθωσατο· λεγει αυτοις ϋπαγεται και ϋμεις εις τον αμπελωνα μου

Matt 20:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]35r-v
λέγουσιν αὐτῶ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο· λέγει αὐτοῖς· ϋπάγετε καὶ ϋμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα· καὶ ὁ ἐὰν· ἦ δίκαιον λήψεσθε·

Matt 20:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]72
λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις ὑπαγεται και ὑμεις εις τον αμπελωνα· και ο εαν η δικαιον λημψεσθαι

Matt 20:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]80
Λεγουσιν αυτω Οτι ουδεις ημας εμισθωσατο Λεγει αυτοις Υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα· και ο εαν η δικαιον ληψεσθε

Matt 20:7 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]4b
λέγουσιν αὐτῶ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα μου· καὶ ὁ ἐὰν ἦ δίκαιον λήψεσθε.

Matt 20:7 [Peshitta]
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܓ݂ܪܳܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܰܪܡܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

Matt 20:7 [Vulgate]
dicunt ei quia nemo nos conduxit dicit illis ite et vos in vineam

Critical Apparatus :

(1) ουδεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(2) ουδις : א

(3) ημας : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(4) OMIT ημας : א*

(5) εμισθωσατο : א, B, C, D¹, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(6) εμεισθωσατο : D*

(7) υπαγετε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(8) υπαγεται : D, W, Ω

(9) υμεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(10) υμις : א

(11) αμπελωνα : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(12) ADD μου  : D, 771

(13) και ο εαν η δικαιον ληψεσθε : E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582mg, 1701, ℓ339, ℓ1086, Peshitta
(14) και ο εαν η δικαιον λημψεσθε : C, 33,
(15) και ο εαν η δικαιον ληψεισθε : 11
(16) και ο εαν η δικαιον ληψεσθαι : 4, 13, 892mg
(17) και ο εαν η δικαιον λημψεσθαι : W
(18) OMIT και ο εαν η δικαιον ληψεσθε : א, B, D, L, 1, 892, 1582*, Vulgate

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:7

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.