Matthew 21:40

Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;

Therefore, when the lord of the vineyard comes, what will he do to those farmers?

*   farmers OR tenants

Matt 21:40 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]79
Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;

MSS: B, C, D, E, G, K, M, S (f59vc2), W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13 (f30rc1-2), 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f43vc2), 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086 (f89vc1)

Matt 21:40 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5rc2
οταν ουν ελθη ο κς του αμπελωνος τι ποιησι τοις γεωργοις εκινοις

Matt 21:40 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17bc2
Οταν ουν ελθη ο κς του αμπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις

Matt 21:40 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]39
Οταν ουν ελθη ο κυριος του αμπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις·

Matt 21:40 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]72v
Οταν ουν ελθη ο κς του αμπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις

Matt 21:40 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]40rc2
Ὅταν οὖν ἔλθη· ὁ κς τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις

Matt 21:40 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]79
Οταν ουν ελθη ο κς του αμπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις

Matt 21:40 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]87
Οταν ουν ελθη ο κς του αμπελωνος Τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις .

Matt 21:40 [Peshitta]
ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܂

Matt 21:40 [Vulgate]
cum ergo venerit dominus vineae quid faciet agricolis illis

Critical Apparatus :

(1) ουν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) δε : ℓ339 (iii)

(3) ποιησει : B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, Majority
(4) ποιησι : א, L
(5) ποιησοι : 4

(6) εκεινοις : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, Majority
(7) εκινοις : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:40

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.