Matthew 21:41

Λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς· καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

Matt 21:41 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]79
Λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς· καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

MSS: 8, 13 (f30rc2), 22 (f43v-44r), 201, 438 (f96r-v), 700

Matt 21:41 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5rc2
λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσι αυτους και τον αμπελωνα εκδωσετε αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

Matt 21:41 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17bc2
λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

Matt 21:41 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]39
Λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσει αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων·

Matt 21:41 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]72v
Λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

Matt 21:41 [Codex Seidelianus I (HarleyMS5684) (G011)m(9th century)]40rc2-vc1
Λέγουσιν αὐτῶ κακοὺς. κακῶς. ἀπολέσει αὐτούς καὶ τὸν ἀμπελῶνα· ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς· οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῶ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

Matt 21:41 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]61r
λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς· καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς· οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῶ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν·

MSS: D, K, Y, Ω (p115c2-116c1), 7, 1582 (f58v)

Matt 21:41 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]48vc1

Matt 21:41 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]79-80
Λεγουσιν αυτω κακους κακως απολει αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται αλλοις γεωργοις· οιτινες αποδωσωσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων.

Matt 21:41 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]87
Λεγουσιν αυτω Κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελων.ο·.ς· εδωσεται αλλοις γεωργοις. Οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων

Matt 21:41 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]58v
λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς· καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς. οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς κεροῖς αὐτῶν.

Matt 21:41 [Peshitta]
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟ݂ܰܪܡܳܐ ܢܰܘܚܶܕ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܗܽܘܢ܂

Matt 21:41 [Vulgate]
aiunt illi malos male perdet et vineam locabit aliis agricolis qui reddant ei fructum temporibus suis

Critical Apparatus :

(1) απολεσει : B, C, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771?, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(2) απολεσι : א
(3) απολει : W
(4) αναλωσει : L

(5) αμπελωνα : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(6) αμπελωνος : Δ*
(7) αμπελων : Δ1

(8) εκδοσεται : G, 8, 13, 22, 44, 201, 438, 700, 771?
(9) εκδωσεται : B, D, K, L, W, Y, Ω, 7, 43, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(10) εκδωσετε : א
(11) εκδωσει : C
(12) εδωσεται : Δ

(13) αποδωσουσιν : א, B1, C, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(14) αποδωσουσι : B*
(15) αποδωσωσιν : W

(16) καιροις : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(17) κεροις : 44

 

A Textual Commentary On Matthew 21:41

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.