Matthew 22:21

Λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.

They said to him, “Caesar’s.” Then he said to them, “Therefore render to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.”

Matt 22:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος. Τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος, Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.

MSS: G, Y, Ω, 8, 13, 22, 43, 201, 438 (f99r-v), 771

Matt 22:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1
λεγουσιν κεσαρος τοτε λεγι αυτοις αποδοτε ουν τα κεσαρος καισαρι και τα του ΘΥ τω Θω

Matt 22:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac2
Λεγουσιν καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του ΘΥ τω Θω

Matt 22:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
… continue at Mt 23:17

Matt 22:21 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]74v
λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις· αποδοτε τα καισαρος τω καισαρι και τα του ΘΥ τω Θω·

Matt 22:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42rc2
λέγουσιν αὐτῶ· καίσαρος· τότε λέΓει αὐτοῖς ἀπόδοτε οὖν τα καίσαρος καίσαρι· καὶ τα τοῦ ΘΥ τῶ Θω·

Matt 22:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]62v
λέγουσιν αὐτῶ· καίσαρος· τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ καίσαρος τῶ καίσαρι· καὶ τὰ τοῦ ΘΥ τῶ Θω·

Matt 22:21 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]50rc2

Matt 22:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα κεσαρος κεσαρι και τα του ΘΥ τω Θω

Matt 22:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]89-90
Λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος τω καισαρει και τα του ΘΥ τω Θω

Matt 22:21 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]67v
λέγουσιν αὐτῷ· καίσαρος· τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε <{οὖν}> τὰ καίσαροςτῷκαίσαρι· καὶ τὰ τοῦ θῦ  τῷ θῷ ·

Matt 22:21 [Peshitta]
ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܒ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܠܩܶܣܰܪ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 22:21 [Vulgate]
dicunt ei Caesaris tunc ait illis reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo

Critical Apparatus :

(1) αυτω : D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) OMIT αυτω : א, B

(3) καισαρος : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) κεσαρος : א

(5) λεγει : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) λεγι : א

(7) ουν : א, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700?, 771
(8) OMIT ουν : D, 44, 700*

(9) καισαρος : B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(10) κεσαρος : א, W

(11) καισαρι : א, B, G, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700*?, 771
(12) κεσαρι : L, W
(13) τω καισαρι : D, K, 700
(14) τω καισαρει : Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.