Matthew 22:23

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ σαδδουκαῖοι, οἵ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν· καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν

On that day came to him the Sadducees, who say that there is no resurrection; and they questioned him,

Matt 22:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἵ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν· καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν,

MSS: E, F (f41rc2), G, K (f62v-63r), L, S, Y, 7 (f56r-v), 8 (f55vc2-56rc1), 9, 22, 43, 771, 892 (f85r-v), 1582, 1701 (f47r)

Matt 22:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1
Και εν εκινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι οι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

Matt 22:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac2|ΡΚΖ
Εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

MSS: B, D, M, W, Ω (p119c1-2), 10, 12, 13, 33 (f110v), 44, 157, 438, 490 (f45rc1), 556 (f40v), 700, 901 (f40v)

Matt 22:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v
Εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

Matt 22:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc1
Ἐν ἐκεινη τη ἡμέρα προσῆλθον αὐτῶ σαδδουκαῖοι· οἵ λέγοντες· μὴ εἶναι ἀνάστασιν· καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν·

Matt 22:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
Εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

Matt 22:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαι οι λεγοντες

* See Mt 22:24

Matt 22:23 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]57rc1
Ἐν ἐκείνη τῆ ὥρα, προσῆλθον ἀυτῶ σαδδουκαῖοι· οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασϊν· καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν·

Matt 22:23 [Lectionary ℓ339 (6th day/10th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]59rc1
Τῶ καιρῶ ἐκείνω προσῆλθον τῶ ἰῦ σασαδδουκάιοι λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασι- καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν·

Matt 22:23 [Peshitta]
ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 22:23 [Vulgate]
in illo die accesserunt ad eum Sadducaei qui dicunt non esse resurrectionem et interrogaverunt eum

Critical Apparatus :

(1) εν εκεινη : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii),
(2) εν εκινη : א¹
(3) και εν εκινη  : א*

(4) ημερα : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Peshitta, Vulgate
(5) ωρα : 11, 201

(6) αυτω : ¹א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii),
(7) OMIT αυτω : א*

(8) οι λεγοντες : א¹, E, F, G, K, L, S, Y, 7, 8, 9, 11, 22, 43, 201, 438, 771, 892, 1582c?, 1701, Stephanus, Beza, Elzevir
(9) OMIT οι : א*, B, D, M, W, Δ?, Ω, 1, 4, 10, 12, 13, 33, 44, 157, 490, 556, 700, 901, ℓ339, ℓ339 (ii), Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden

(10) επηρωτησαν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(11)  επιρωτησαν : 1
(12) OMIT μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον : Δ

 

 

ΝΓ : Περὶ τῶν Σαδδουκαίων

M (f70vc1), S (f61rc2), Ω (p119c1-2), 7 (f56r-v), 9 (f60v), 10 (f58v), 11 (f106r), 12 (p148), 22 (f45v), 490 (f45rc1), 556 (f40v), 892 (f85r-v), 1582 (f60v)

ΝΓ : Περι των Σαδδουκαιων λεγοντων μη ειναι αναστασιν 

1701 (f47r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:23

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.