Matthew 22:24

λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

saying, “Teacher, Moses said, ‘If anyone die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up offspring for his brother.’

*    offspring OR seed

Matt 22:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν· Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

MSS: E (f71r-v), G, 1, 7, 8, 11 (d106r), 22, 43 (f49r-v), 157, 201, 438, 490 (f45rc1), 901 (f40v), 1582, 1701 (f47r)

Matt 22:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1-2
λεγοντες διδασκαλε μωσης ειπεν· εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσι ο αδελφος αυτου την γυνεαικα αυτου και αναστησι σπερμα τω αδελφω αυτου

Matt 22:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac2-3
λεγοντες διδασκαλε μωϋσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

MSS: B, K, S (f61r-v), Y, Ω, 9 (f60v), 12 (p148), 33 (f110v), 44, 700, 892 (f55v)

Matt 22:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v-75v
λεγοντες διδασκαλε μωϋσης ειπεν· εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα· ινα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου· και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

Matt 22:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc1
λέγοντες· διδάσκαλε· μωσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνη· μη ἔχων τέκνα ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ· τὴν γυναῖκα αὐτȢ· καὶ ἀναστησει· σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ·

Matt 22:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
λεγοντες διδασκαλε μωὑσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευση ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

Matt 22:24 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]50r
λέγοντες· διδάσκαλε, μωϋσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνῃ· μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ·

Matt 22:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Διδασκαλε μωσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγραμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου.

* See Mt 22:23

Matt 22:24 [Peshitta]
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܡܽܘܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 22:24 [Vulgate]
dicentes magister Moses dixit si quis mortuus fuerit non habens filium ut ducat frater eius uxorem illius et suscitet semen fratri suo

Critical Apparatus :

(1) λεγοντες : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) OMIT λεγοντες : Δ

(3) μωσης : א, E, F, G, Δ, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority, Stephanus, Beza, Elzevir
(4) μωυσης : B, D, K, L, M, S, W, Y, Ω, 9, 12, 13, 33, 44, 700, 771, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden

(5) ειπεν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(6) ειπε : ℓ339

(7) αποθανη : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(8) αποθανει : ℓ339, ℓ339 (ii),

(9) επιγαμβρευσει : B, D, E, F, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(10) επιγαμβρευσι : א
(11) επιγαμβρευση : W
(12) επιγραμβρευσει : Δ
(13) επιγαβρευσει : L
(14) ινα επιγαμβρευσει : D, Lachmann
(15) και επιγαμβρευση : 13

(16) την γυναικα αυτου : ¹א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority, Vulgate
(17) την γυνεκα αυτου : א*
(18) OMIT την γυναικα αυτου : D

(19) αναστησει : B, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(20) αναστησι : א
(21) αναστηση : 4
(22) εξ αναστησει : F, M, 10, 556

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:24

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.