Matthew 22:24

λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Matt 22:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν· Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

MSS: G, 7, 8, 22, 43 (f49r-v), 201, 438, 1582

Matt 22:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1-2
λεγοντες διδασκαλε μωσης ειπεν· εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσι ο αδελφος αυτου την γυνεαικα αυτου και αναστησι σπερμα τω αδελφω αυτου

Matt 22:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac2-3
λεγοντες διδασκαλε μωϋσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

MSS: B, K, Y, Ω, 44, 700, 892 (f55v)

Matt 22:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v-75v
λεγοντες διδασκαλε μωϋσης ειπεν· εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα· ινα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου· και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

Matt 22:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc1
λέγοντες· διδάσκαλε· μωσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνη· μη ἔχων τέκνα ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ· τὴν γυναῖκα αὐτȢ· καὶ ἀναστησει· σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ·

Matt 22:24 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]50rc2-vc1

Matt 22:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
λεγοντες διδασκαλε μωὑσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευση ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου

Matt 22:24 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]50r|101
λέγοντες· διδάσκαλε, μωϋσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνῃ· μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ·

Matt 22:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Διδασκαλε μωσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγραμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου.

* See Mt 22:23

Matt 22:24 [Peshitta]
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܡܽܘܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 22:24 [Vulgate]
dicentes magister Moses dixit si quis mortuus fuerit non habens filium ut ducat frater eius uxorem illius et suscitet semen fratri suo

Critical Apparatus :

(1) λεγοντες : א, B, D, G, K, L, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) OMIT λεγοντες : Δ

(3) μωσης : א, G, Δ, 7, 8, 22, 43, 201, 438, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(4) μωυσης : B, D, K, L, W, Y, Ω, 13, 44, 700, 771, 892

(5) ειπεν : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (ii), Majority
(6) ειπε : ℓ339

(7) αποθανη : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, Majority
(8) αποθανει : ℓ339, ℓ339 (ii),

(9) επιγαμβρευσει : B, D, K, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(10) επιγαμβρευσι : א
(11) επιγαμβρευση : W
(12) επιγραμβρευσει : Δ
(13) επιγαβρευσει : L
(14) ινα επιγαμβρευσει : D
(15) και επιγαμβρευση : 13

(16) την γυναικα αυτου : א1, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority, Vulgate
(17) την γυνεκα αυτου : א*
(18) OMIT την γυναικα αυτου : D

(19) αναστησει : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(20) αναστησι : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:24

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.