Matthew 22:25

ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γάμησας ἐτελεύτησεν· καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Matt 22:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος, γάμησας ἐτελεύτησε· καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

MSS: Y (f50r-v|101-102), 7, 8, 22, 43, 44 (f60r-v), 201, 438 (f99v-100r), 771, ℓ339, ℓ339 (ii) (f159rc1)

Matt 22:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
Ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γημας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν την γυνεαικα αυτου τω αδελφω αυτου

Matt 22:25 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γημας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

MSS: B, L, 892

Matt 22:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Ησαν παρ ημειν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαμησας ετελευτησεν· και μη εχων σπερμα· αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου·

Matt 22:25[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc1-2
ἦσαν δὲ παρ ἡμῖν· ἑπτὰ ἀδελφοί· ϗ ὁ πρῶτος γάμησας ἐτελεύτησεν· καὶ μὴ ἔχων σπέρμα· ἀφήκεν τὴν γυναικα αὐτοῦ τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ·

MSS: G, K, W, Δ, Ω

Matt 22:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
Ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαμησας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

Matt 22:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαμησας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου.

Matt 22:25 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]68r
ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι· και ο πρωτος γημας ετελευτησε· και μη εχων σπερμα αφηκε την γυναικα τω αδελφω·

Matt 22:25 [Peshitta]
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܐܰܚܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܫܩܰܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܫܰܒ݂ܩܳܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 22:25 [Vulgate]
erant autem apud nos septem fratres et primus uxore ducta defunctus est et non habens semen reliquit uxorem suam fratri suo

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) OMIT δε : D

(3) γαμησας : D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(4) γημας : א, B, L, 700, 892, 1582

(5) ετελευτησε : Y, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, ℓ339, ℓ339 (ii),
(6) ετελευτησεν : א, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 13, 892, 1582

(7) αφηκε : Y, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, ℓ339, ℓ339 (ii),
(8) αφηκεν : א, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 13, 700*?, 892, 1582

(9) γυναικα αυτου : א1, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(10) γυνεκα αυτου : א*
(11) OMIT αυτου : 700

(12) αδελφω αυτου : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(11) OMIT αυτου : 700

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:25

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.