Matthew 22:26

ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.

Likewise also the second, and the third, to the seventh.

Matt 22:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.

MSS: א, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 8, 13 (f31vc1), 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771

Matt 22:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 22:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 22:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος· εως των επτα

Matt 22:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc2
ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος· ἕως τῶ- ἑπτά·

Matt 22:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82-83
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 21:12 [Codex Macedoniensis (MS Add. 6594)(Y034) (9th century)]50v|102
ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά·

Matt 22:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 22:26 [Peshitta]
ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

Matt 22:26 [Vulgate]
similiter secundus et tertius usque ad septimum

Critical Apparatus :

(1) ο τριτος : א, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) OMIT ο : Y

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:26

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.