Matthew 22:26

ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἕως τῶν ἑπτά.

Likewise also the second, and the third, to the seventh.

Matt 22:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.

MSS: א, B, D, E, F (f41vc1), G, K, L, S (f61vc1), W, Δ, Ω, 1, 4c (f46v), 7, 8, 9 (f61r), 10 (f58v), 11 (f106v), 12 (p148), 13 (f31vc1), 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f45rc1-2), 556, 700, 771, 892, 901 (f40v), 1582, 1701 (f47v), ℓ339

Matt 22:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 22:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 22:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος· εως των επτα

Matt 22:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc2
ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος· ἕως τῶ- ἑπτά·

Matt 22:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82-83
ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 21:12 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]50v|102
ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά·

Matt 22:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα

Matt 22:26 [Peshitta]
ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

Matt 22:26 [Vulgate]
similiter secundus et tertius usque ad septimum

Critical Apparatus :

(1) ο τριτος : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(2) OMIT ο : Y, ℓ339 (ii)

(3) εως : א, B, D, E, F, G, K, L, M¹, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii)
(4) και εως : M*

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:26

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.