Matthew 22:37

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

And Jesus says to him, “You shall love the LORD your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.

Matt 22:37 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]83
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

Matt 22:37 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc3
Ο δε εφη αυτω αγαπησις ΚΝ τον ΘΝ σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

Matt 22:37 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc1
ο δε εφη αυτω αγαπησεις ΚΝ τον ΘΝ σου εν ολη καρδια σου και εν ολη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

Matt 22:37 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Εφη αυτω ιης αγαπησεις ΚΝ τον ΘΝ σου εν ολη τη καρδεια σου· και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου·

Matt 22:37 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]43rc2
ὁ δὲ ΙC · ἔΦη αὐτῶ· ἀγαπήσεις ΚΝ τὸν ΘΝ σȢ· ἐν ὅλη καρδία σου· καὶ ἐν ὅλη ψυχῆ σου· καὶ ἐν ὅλη τη διανοία σου·

MSS: E, G, Ω (p120c2-121c1), 8, 43 (f49v-50r), 438 (f100r-101r)

Matt 22:37 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
ο δε ΙC ειπεν αυτω αγαπησεις ΚΝ τον ΘΝ σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

Matt 22:37 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]91
Ο δε ΙC εφη αυτω αγαπησεις ΚΝ τον ΘΝ σου εν ολη καρδια σου και εν ολη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου.

MSS: Δ, 44

Matt 22:37 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]31vc2
ὁ δὲ ις εἶπεν αὐτῶ· ἀγαπήσεις κν τὸν θν σου ἐν ὅλη καρδία σου· καὶ ἐν ὅλη τῆ ψυχῆ σου· καὶ ἐν ὅλη τῆ ἰσχύϊ σου· καὶ ἐν ὅλη τῆ διανοία σου·

Matt 22:37 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]68v
ο δε ἰς ειπεν αυτω αγαπησεις κν τον θν σου εν ολη καρδια σου, και εν ολη ψυχη σου· ϰ εν ολη τη διανοια σου·

Matt 22:37 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]10b
ὁ δὲ ἰς  · ἔφη αὐτῶ· ἀγαπήσεις κν  τὸν θν σου· ἐν ὅλη τῆ καρδία σου· καὶ ἐν ὅλη τῆ ψυχῆ σου· καὶ ἐν ὅλη τῆ διανοία σου·

MSS: K, Y, 201, 490 (f45vc1), 771

Matt 22:37 [Peshitta]
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂܂

Matt 22:37 [Vulgate]
ait illi Iesus diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua

Critical Apparatus :

(1) ο δε ιησους ειπεν αυτω : W, 700, Stephanus, Beza, Elzevir
(2) ο δε ιησους εφη αυτω : E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta?, Vulgate?, Scholz
(3) εφη αυτω ιησους : D
(4) ο δε εφη αυτω : א, B, L, 33, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden

(5) αγαπησεις : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 438, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086
(6) αγαπησις : א
(7) αγαπησης : 157, ℓ339 (ii)

(8) θεον σου : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(9) OMIT σου : 4

(10) τη καρδια : א¹, K, L, M, W, Y, 1, 4, 7, 10, 12, 33, 44, 201, 490, 556, 771, 892
(11) τη καρδεια : D
(12) OMIT τη (i) : א*, B, E, F, G, S, Δ, Ω, 8, 9, 11, 13, 22, 43, 157, 438, 700, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086

(13) και εν ολη τη ψυχη σου : א, D, K, L, M, Y, 1, 7, 10, 12, 22, 44, 157, 201, 490, 556, 771, 892, 901, ℓ339 (ii)
(14) και εν ολη ψυχη σου : B, E, F, G, S, W, Δ, Ω, 8, 9, 11, 43, 438, 700, 1701mg, ℓ339, ℓ1086
(15) και ολη τη ψυχη σου : 1
(16) OMIT και εν ολη τη ψυχη σου : 4, 33, 1701*
(17) ADD τη ισχυι σου : 33
(18) ADD και εν ολη τη ισχυι σου : 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:37

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.