Matthew 22:46

Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

And no one was able to answer him a word, nor did anyone dare from that day to question him any more.

Matt 22:46 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

MSS: Y, 8, 11, 12 (p150), 22, 43, 438, 556, 771?, 1701, ℓ339 (ii) (f159vc2)

Matt 22:46 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc3-4
Και ουδεις εδυνατο αποκριθηνεαι αυτω λογον ουδε ετολμησεν τις απ εκινης της ημερας επερωτησε αυτον ουκετι

Matt 22:46 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
και ουδεις εδυνατο αποκριθηναι αυτω λογον ουδε ετολμησεν τις απ εκεινης της ημερας επερωτησαι αυτον ουκετι

Matt 22:46 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]76v
: και ουδεις εδυνατο αποκρειθηναι αυτω λογον ουδε ετολμησεν τις· απ εκεινης της ωρας επερωτησε αυτον ουκετι:

Matt 22:46 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43vc2
Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῶ ἀποκριθῆναι λόγον· οὐδὲ ἐτόλμησεν τίς ἀπ εκείνης τῆς ἡμέρας· ἐπερωτήσαι αὐτὸν· οὐκέτι.

MSS: E (f72v), G

Matt 22:46 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]64r
Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῶ λόγον· οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ εκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκ ἔτι·

Matt 22:46 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]84
και ουδεις εδυνατο αυτω αποκριθηναι λογον ουδε ετολμησεν τις απ εκεινης της ωρας επερωτησαι αυτον ουκετι·

Matt 22:46 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]91-92
Και ουδεις δυνατο αποκριθηναι αυτω λογον ουδε ετολμησεν τις απεκεινης της ημερας επερωτησαι αυτον ουκετι.

Matt 22:46 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]61r
καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀπκριθῆναι λόγον· οὐδὲ ἐτόλμισέ τις ἀπ ἐκείνης τῆς ἡμέρας· ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Matt 22:46 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]58rc1
καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῶ λόγον· οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπʹ εκείνης τῆς ἡμέρας, ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκετι.

Matt 22:46 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]69r
ϰ οὐδεὶς ἠδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον· οὐδὲ ἐτόλμησέν ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τίς ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Matt 22:46 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܡܪܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘܬ݂ܶܗ܂

Matt 22:46 [Vulgate]
et nemo poterat respondere ei verbum neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare

Critical Apparatus :

(1) εδυνατο : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(2) ηδυνατο : 1, 10, 157, 700, ℓ339, ℓ1086,
(3) δυνατο : Δ

(4) αυτω αποκριθηναι : E, F, G, M, S, W, Y, Ω, 1, 8, 11, 12, 22, 43, 438, 556, 771, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir
(5) αυτω απκριθηναι : 44
(6) αποκριθηναι αυτω : B, K, L, Δ, 4, 7, 9, 10, 13, 33, 157, 201, 490, 700, 892, 901, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(7) αποκρειθηναι αυτω : D
(8) αποκριθηνε αυτω : א

(9) λογον : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(10) λογων : 13

(11) ετολμησε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771?, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(12) ετολμησεν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 33, 700, ℓ1086,
(13) ετολμισε : 44

(14) εκεινης : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(15) εκινης : א
(16) απ εκεινης της ημερας τις : 700

(17) της ημερας : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(18) της της ημερας : 4
(19) της ωρας : D, W, 1, 10

(20) επερωτησαι : B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(21) επερωτησε : א, D, L, Ω, 9

 

 

MSS:

(i) 4 (f47r-v) : της ||της ημερας

 

CΚϚ / Β :

D (f76v), E (f72v), F (f42vc2), L (f51vc1), M (f71vc1), S (f62rc2), Ω (p121c2), 4 (f47r-v), 11 (f108r), 22 (f46v), 157 (f83v-84r), 1701 (f48r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:46

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.