Matthew 23:39

λέγω γὰρ ὑμῖν· οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

For I say to you, you will not see me from now on, untl you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the LORD.’

Matt 23:39 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]88
Λέγω γὰρ ὑμῖν· Οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

MSS: א, B, C, F (f46vc2), G, K, L, S (f64r-v), Y, Ω, 4, 7, 8, 9 (f64v), 10 (f62r), 11 (f112v), 12 (p156), 33, 43, 44, 201 (f60rc2-vc1), 438, 490, 556, 700, 771, 892 (f90r), 901 (f42v), 1701 (f51r), ℓ339 (f61vc2), ℓ1086 (f309rc1-2)

Matt 23:39 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc4-6vc1
Λεγω γαρ ϋμιν ου μη με ϊδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι ΚΥ

Matt 23:39 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac3
λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι ΚΥ

Matt 23:39 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]42
Λεγω γαρ υμιν· ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι ΚΥ ·

Matt 23:39 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]80v
Λεγω γαρ ϋμειν· οτι ου μη με ϊδητε απ αρτι εως αν ειπητε· ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι ΘΥ

Matt 23:39 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]46vc2
λέγω γὰρ ϋμῖν· οὐ μή Με ἴδητε· ἀπ άρτι· ἕως ἀν εἴπητε· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι ΚΥ.

Matt 23:39 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]88
λεγω γαρ ὑμιν ου μη με ϊδηται απ αρτι εως αν ειπηται ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι ΚΥ·

Matt 23:39 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]97
Λεγω γαρ υμιν ου μημε ειδητε απαρτι εωσαν ειπητε. Ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι ΚΥ.

Matt 23:39 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ܂

Matt 23:39 [Vulgate]
dico enim vobis non me videbitis amodo donec dicatis benedictus qui venit in nomine Domini

Critical Apparatus :

(1) γαρ : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(2) δε : 157

(3) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(4) υμειν : D

(5) ου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(6) οτι ου : D, 1, 13, 22, 1582

(7) ιδητε : א, B, C, D, F, G, K, L, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(8) ιδηται : W
(9) ιδειτε : 13
(10) ιδετε : E
(11) ειδητε : M, Δ

(12) αρτι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(13) αρτη : ℓ339 (ii)

(14) ειπητε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(15) ειπηται : W
(16) ιπειτε : 13

(17) Κυριου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Peshitta, Vulgate
(18) θεου : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.