Matthew 23:9

Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

And do not call anyone your father on the earth, for one is your Father, who is in Heaven.

Matt 23:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]85
Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

MSS: E, F (f43vc2), G, K, M, S, Y, Ω (p122c2-123c1), 4, 7 (f57r-v), 9 (f62r), 10 (f60r), 11 (f109r), 12 (p151), 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 901 (f41v), ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (f90vc2)

Matt 23:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4-6rc1
Και πρα μη καλεσητε ϋμων επι της γης εις γαρ εστιν ϋμω- ο πηρ ο ουρανιος

Matt 23:9 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc2
και πατερα μη καλεσητε υμων επι της γης εις γαρ εστι- υμων ο πατηρ ο ουρανιος

Matt 23:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]77v
Και πατερα μη καλεσητε ϋμειν επι της γης εις γαρ εστιν ο πατηρ ϋμων ο εν ουρανοις

Matt 23:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]44rc2
καὶ πρα μη καλέσητε ϋμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἑις γάρ ἐστὶν ὁ πηρ ϋμῶν ὁ ἐν τοῖς ουνοις·

Matt 23:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]85
και πρα μη καλεσηται ὑμων επι της γης εις γαρ εστιν ο πηρ ὑμων ο εν ουρανοις

Matt 23:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
και πατερα μη καλεσθε υμων επι της γης. Εις γαρ εστιν ο πηρ υμων ο εν ουνοις

Matt 23:9 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]52rc1-2
καὶ πρα μὴ καλέσηται ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐνοῖς·

Matt 23:9 [Peshitta]
ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܪܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 23:9 [Vulgate]
et patrem nolite vocare vobis super terram unus enim est Pater vester qui in caelis est

Critical Apparatus :

(1) καλεσητε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) καλεσηται : W, 8
(3) καλεσθε : Δ

(4) υμων : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(5) υμειν : D

(6) εστιν ο πατηρ υμων : D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir
(7) εστιν υμων ο πατηρ : א, B, 33, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(8) υμων εστιν ο πατηρ : 556

(9) εν τοις : E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(10) OMIT τοις : D, W, Δ, 1, 1582
(11) OMIT εν τοις : א, B, L, 13, 33, 771, 892

(12) ουρανοις : D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir
(13) ουρανιος : א, B, L, 13, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(14) ADD παντες δε υμεις αδελφοι εστε : 11 (see omission in Mt:23:8)
(15) ADD υμεις δε παντες αδελφοι εστε : 1701

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:9

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.