Matthew 24:3

Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν, λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;

When he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?”

Matt 24:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]88
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν, λέγοντες· Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;

MSS: E, F (f47rc1-2), G, M, Y (f55v-56r|112-113), 8 (f58vc2-59rc1), 10, 11, 12, 13 (f34rc1), 43, 44, 201 (f60vc1-2), 490 (f48rc1), 700, 771, 901 (f43r)

Matt 24:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc1
Καθημενου δε αυτου επι του ορους τω- ελεων προσηλθον αυτω οι μαθηται καθ ϊδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εστε και τι το σημιον της σης παρουσιας και συντελιας του αιωνος

Matt 24:3 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac3-19bc1
καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι μαθηται καθ ιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον της σης παρουσιας και συντελειας του αιωνος

Matt 24:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]42
Καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελεων κατεναντι του ιερου· προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου κατ ιδιαν λεγοντες· ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται· και τι το σημειον της σης παρουσιας και συντελειας του αιωνος·

Matt 24:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]80v
: Καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελεων προσηλθον αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ημειν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον της παρουσιας σου και της συντελειας του αιωνος

Matt 24:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]46v-47r
Καθημένου δὲ αὐτοῦ· Ἐπὶ του ὄρους των ελαιῶν· προσῆλθον αὐτῶ οἱ μαθηταὶ κατ ιδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν· πότε ταῦτα ἔσται· καὶ τί τὸ σημεῖον της σῆς παρουσίας· καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος·

Matt 24:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]66v
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῶ οἱ μαθηταὶ· κατ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν· πότε ταῦτα ἔσται· καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας· καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος·

Matt 24:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]88
καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημιον της σης παρουσιας και της συ-τελειας του αιωνος·

Matt 24:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]97-98
Καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου κατιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται· και τι το σημειον της σης παρουσιας και της συντελειας του αιωνος

MSS: Δ, 7, 438

Matt 24:3 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]157rc1
(ἐις τὴν λειτουργιαν)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω καθημένου τοῦ ἰῦ ἐπι τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ ιδίαν· λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται· καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος·

Matt 24:3 [Lectionary ℓ1086 (ii) (A’ 86) (10th century)]154vc1
(Τη αγια και μεγαλη Β)
Τῶ καιρῶ εκείνω, καθημένου τοῦ ιυ επι τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, κατ ϊδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί το σημεῖον τῆς σῆς παρουσιας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος·

Matt 24:3 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ܂

Matt 24:3 [Vulgate]
sedente autem eo super montem Oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum adventus tui et consummationis saeculi

Critical Apparatus :

(1) καθημενου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(2) καθιμενου : 4
(3) καθημενω : 556

(4) αυτου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) αυτω : 556

(6) ελαιων : B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086c, ℓ1086 (ii), Majority
(7) ελαων : ℓ1086*
(8) ελεων : א, D, L
(9) ελεων κατεναντι του ιερου : C

(10) μαθηται : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ1086, Majority, Vulgate, Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(11) ADD αυτου : C, W, Δ, 7, 157, 438, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Peshitta?, [Lachmann]

(12) κατ : C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority,
(13) καθ : א, B

(14) ειπε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Weiss, von Soden
(15) ειπον : L, S, 1, 22, 33, 1582, Westcott & Hort

(16) ημιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority,
(17) ημειν : D

(18) σημειον : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556,700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(19) σημιον : א, W

(20) σης παρουσιας : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(21) παρουσιας σου : D

(22) και (ii) ; א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(23) και και : 9

(24) της συντελειας : D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz
(25) συντελειας : B, C, L, Ω, 1, 33, 157, 892, 1582*, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(26) συντελιας : א

 

 

ΝΖ : Περὶ τῆς συντελείας

F, 9, 10, 11, 12, 1701

 

CΜΓ / Β :

D (f80v), E (f76r-v), F (f47rc1), L (f54rc2), M (f74vc1), S (f64vc1), Y (f55v-56r|112-113), Ω (p127c2), 4 (f49v), 7 (f58v), 9 (f64v), 10 (f62v), 11 (f112v), 12 (p156), 13 (f34rc1), 22 (f49r), 44 (f64r), 157 (f87r-v), 438 (f107r), 490 (f48rc1), 556 (f43v-44r), 892 (f90v), 1582 (f63v), 1701 (f51r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:3

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.