Matthew 24:47

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

Amen I say to you that he will put him in charge of all his possessions.

Matt 24:47 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]93
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

MSS: B, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9 (f67v), 11 (f117r), 12 (p162), 13, 22, 43, 44, 157, 201 (f62vc2-63rc1), 438, 490, 556 (f45v-46r), 700 (f74v-75r), 892c, 901 (44v), 1582, 1701 (f54r), ℓ339, ℓ339 (ii),

Matt 24:47 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc2
Αμην λεγω ϋμι- οτι επι πασιν τοις ϋπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτο-

Matt 24:47 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac2
Αμην λεγω υμιν οτι επι πασι τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

Matt 24:47 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]43
Αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον·

MSS: א, C, E, F (f50vc2), G, W, Δ, 33 (f111v), ℓ1086 (ii) (f158vc2), ℓ1086 (iii) (f267rc2)

Matt 24:47 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]84v
Αμην λεγω ϋμειν οτι επι πασιν τοις ϋπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

Matt 24:47 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49vc2
Ἀμὴν λέγω ϋμῖν· ὅτι ἐπι πᾶσιν τοῖς ϋπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

Matt 24:47 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]69r
ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐπὶ πᾶσιν αὐτοῦ τοῖς ὑπάρχουσιν καταστήσει αὐτόν.

Matt 24:47 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]92
Αμην λεγω ὑμιν οτι επι πασιν τοις ὑπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

Matt 24:47 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]103
Αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον.

Matt 24:47 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]15a
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν αὐτοῦ τοῖς ὑπάρχουσι καταστήσει αὐτόν·

Matt 24:47 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ܂

Matt 24:47 [Vulgate]
amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum

Critical Apparatus :

(1) πασι : B, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) πασιν : א, C, D, E, F, G, K, W, Δ, 33, 771, ℓ1086 (iii)

(3) τοις υπαρχουσιν αυτου : א, B, C, D, E, F, G, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(4) τοις υπαρχουσιν αυτω : 10
(5) αυτου τοις υπαρχουσιν : K
(6) αυτου τοις υπαρχουσι : 771

 

 

MSS:

(i) 4 (f51v) : κατατησει OR καταστησει?

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:47

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.