Matthew 25:15

Καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως.

Matt 25:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]94
Καὶ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως.

MSS: 8 (f61vc1-2), 22, 43, 44 (f67r-v), 201, 438, 700cmg, 771

Matt 25:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc4
και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο· ω δε εν εκαστω κατα την ϊδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως·

Matt 25:15 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2rc1
Και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ϊδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

MSS: א, A, B, C, G, K, W, Y, Δ, 13

Matt 25:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]20bc1
Και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

Matt 25:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]44
Και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα· ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως·

Matt 25:15 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]85v
: Και ὡ μεν εδωκεν· Ε· ταλαντα ω δε· Β· ω δε ενα· εκαστω κατα την δυναμιν αυτου και απεδημησεν ευθεως·

Matt 25:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]51rc1
Καὶ ὧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα· ὡ δὲ δύο· ὡ δὲ ἑν· ἑκάστω· κατὰ τὴν ϊδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν· Ἐυθέως·

Matt 25:15 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]58rc1

Matt 25:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]94
και ω με- εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ϊδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

Matt 25:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]105
Και ωμεν εδωκεν πεντε ταλαντα· ω δε δυο ω δε εν Εκαστω κατα την ῑδιαν δυναμιν· και απεδημησεν ευθεως.

Matt 25:15 [Peshitta]
ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܚܰܡܶܫ ܟ݁ܰܟ݁ܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܚܙܰܩ ܡܶܚܕ݂ܳܐ܂

Matt 25:15 [Vulgate]
et uni dedit quinque talenta alii autem duo alii vero unum unicuique secundum propriam virtutem et profectus est statim

Critical Apparatus :

(1) ω : א, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) ο : Ω

(3) εδωκε : 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) εδωκεν : א, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 13

(5) εν : א, A, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) ενα : D

(7) ιδιαν δυναμιν : א, A, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700mg, 771
(8) ιδιαν δυναμην : L
(9) δυναμιν αυτου : D
(10) OMIT εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν : 700

 

 / Ε :

D* (f85v), Y (f61r|123), Ω (p135c1), 22 (f52v), 44 (f67r-v), 438 (f113v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:15

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.