Matthew 25:15

Καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως.

Matt 25:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]94
Καὶ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως.

MSS: M, 4, 7, 8 (f61vc1-2), 22, 43, 44 (f67r-v), 157, 201, 438, 700mg, 771, 892, ℓ339 (ii) (f163rc1)

Matt 25:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc4
και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο· ω δε εν εκαστω κατα την ϊδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως·

Matt 25:15 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2rc1
Και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ϊδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

MSS: א, A, B, C, E, G, K, S, W, Y, Δ, 13, 33 (f112r), 1582

Matt 25:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]20bc1
Και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

Matt 25:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]44
Και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα· ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως·

Matt 25:15 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]85v
: Και ὡ μεν εδωκεν· ε· ταλαντα ω δε· β· ω δε ενα· εκαστω κατα την δυναμιν αυτου και απεδημησεν ευθεως·

Matt 25:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]51rc1
Καὶ ὧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα· ὡ δὲ δύο· ὡ δὲ ἑν· ἑκάστω· κατὰ τὴν ϊδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν· Ἐυθέως·

Matt 25:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]94
και ω με- εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ϊδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως

Matt 25:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]105
Και ωμεν εδωκεν πεντε ταλαντα· ω δε δυο ω δε εν Εκαστω κατα την ῑδιαν δυναμιν· και απεδημησεν ευθεως.

Matt 25:15 [Peshitta]
ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܚܰܡܶܫ ܟ݁ܰܟ݁ܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܚܙܰܩ ܡܶܚܕ݂ܳܐ܂

Matt 25:15 [Vulgate]
et uni dedit quinque talenta alii autem duo alii vero unum unicuique secundum propriam virtutem et profectus est statim

Critical Apparatus :

(1) ω : א, A, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(2) ο : Ω

(3) εδωκε : M, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339 (ii),
(4) εδωκεν : א, A, B, C, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 13, 33, 1582,
(5) εδω : ℓ339

(6) εν : א, A, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(7) ενα : D

(8) ιδιαν δυναμιν : א, A, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700mg, 771, 892, 1582,, ℓ339 (ii),
(9) ιδιαν δυναμην : L, ℓ339
(10) δυναμιν αυτου : D
(11) OMIT εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν : 700

 

 

MSS:

(i) 1 and 1582 (f67v) :  ends at ἀπεδήμησεν·  Ἐυθέως δέ πορευθεὶς is beginning of v. 16.

The continuous writing led to errors of interpretation ; for some read words wrongly by so dividing the letters as to give them another meaning ; and some read words in a former sentence which others took as commencing that which succeeded.

 / Ε :

D (f85v), L (f58rc1), M (f78rc1), Y (f61r|123), Ω (p135c1), 4 (f52r), 7 (f61r), 22 (f52v), 44 (f67r-v), 157 (f91v), 438 (f113v), 892 (f95v), 1582 (f67v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:15

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.