Matthew 25:17

ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο, ἐκέρδησεν καὶ αὐτὸς, ἄλλα δύο.

Matt 25:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]95
Ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο, ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς, ἄλλα δύο.

MSS: M, Y, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438 (f113v-114r), 490, 556 (f46v), 771, ℓ339 (f79vc2-80rc1), ℓ339 (ii) (f163rc1),

Matt 25:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc4
ωσαυτως ϗ ο τα δυο εκερδησεν αλλα δυο·

Matt 25:17 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2rc1
ωσαυτως δε και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

Matt 25:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]20bc1
ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν αλλα δυο

MSS: B, 892 (f95v)

Matt 25:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]44
ωσαυτως ο τα δυο εκερδησεν αλλα δυο·

MSS: C, 33 (f112r)

Matt 25:17 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]85v
Ομοιως και ο τα δυο ταλαντα λαβων και αυτος εκερδησεν αλλα δυο

Matt 25:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]51rc1
ὡσαύτως καὶ ὁ τα δύο· ἐκέρδησεν ϗ αὐτὸς ἄλλα δύο·

Matt 25:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]94
ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

MSS: E (f81v), G, K, S, W, Δ, Ω, 1, 13 (f36vc1), 700 (f76r), 1582, ℓ1086 (f94vc1-2), ℓ1086 (ii) (f160vc1)

Matt 25:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]105
ωσαυτως· και ο τα δυο εκερδησεν· και αυτος αλλα δυο.

Matt 25:17 [Peshitta]
ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܰܪ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܢ܂

Matt 25:17 [Vulgate]
similiter qui duo acceperat lucratus est alia duo

Critical Apparatus :

(1) ωσαυτως : א, A, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) οσαυτως : 4
(3) ομοιως : D

(4) και ο : א, B, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(5) δε και ο : A
(6) OMIT και : C, L, 33,

(7) δυο (i) : א, A, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) ADD ταλαντα λαβων : D

(9) εκερδησε και αυτος : M, Y, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, ℓ339, ℓ339 (ii),
(10) εκερδησεν και αυτος : A, E, G, K, S, W, Δ, Ω, 1, 13, 700, 1582, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(11) εκερδυσε και αυτος : 4
(12) και αυτος εκερδησεν : D
(13) εκερδησεν : א, B, C, L, 33, 892

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:17

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.