Matthew 25:46

Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον· οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Matt 25:46 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]98
Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον· οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

MSS: א, A, B, D, E (f83r-v), F (f55rc2), G, K, L (f60rc1), M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22 (f54v), 43, 44, 157 (f94r), 201, 438 (f117r-v), 490 (f52rc1), 556 (f48r), 700, 771, 892, 1582 (69v-70r), 1701 (f57r), ℓ1 (f108r-v), ℓ339 (f139rc1), ℓ1086 (f134rc1), ℓ1086 (ii) (f163rc2)

Matt 25:46 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7vc4
και> απελευσονται> ουτοι εις κολασι- αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην> αιωνιον

Matt 25:46 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc1
και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον· οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

Matt 25:46 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac2
και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

Matt 25:46 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]88v
Και απελευσονται ουτοι· εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον:

Matt 25:46 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]53rc2
καὶ ἀπελεύσονΤαι οὗτοι· εἰς κόλασιν αἰώνιον· οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Matt 25:46 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]97
και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι ει ζωην αιωνιον.

Matt 25:46 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]110
και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον· Οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον·

Matt 25:46 [Peshitta]
ܘܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܬ݂ܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂ ܀܀

Matt 25:46 [Vulgate]
et ibunt hii in supplicium aeternum iusti autem in vitam aeternam

Critical Apparatus :

(1) απελευσονται : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) απελευσοντε : ℓ339 (ii)

(3) ουτοι : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) τοι ουτοι 901*
(5) τϋοι ουτοι : 901?

(6) εις (i) : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(7) ει : ℓ339 (ii)

(8) εις (ii) : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(9) ει : W

(10) ζωην : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(11) ζωνιον : ℓ339 (ii)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:46

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.