Matthew 26:75

Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ Ἰησοῦ, εἰρηκότος αὐτῷ, ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς.

And Peter remembered the word of Jesus, when he said to him, “Before the rooster crow, you will deny me thrice.” And going out, he wept bitterly.

Matt 26:75 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]106
Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ Ἰησοῦ, εἰρηκότος αὐτῷ, Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσε πικρῶς.

MSS: M, S, Y, 157, 490 (f55vc1), 556 (f52r), 771, 1701 (f62r)

Matt 26:75 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc1
και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ΙΥ ειρηκοτος οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με· και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

Matt 26:75 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
Και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ΙΥ ειρηκοτος αυτω· οτι πριν η αλεκτορα φωνησαι τρεις απαρνηση με· και εξελθω- εξω εκλαυσεν πικρως

Matt 26:75 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc1
και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ΙΥ ειρηκοτος οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

Matt 26:75 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ΙΥ ειρηκοτος αυτω· οτι πρειν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνησει με· και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως·

Matt 26:75 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v|176
: Και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ιηυ ειρηκοτος πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με· και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

Matt 26:75 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58vc2
καὶ ἐμνήσθη Ὁ πέτρος τοῦ ῥήματος ΙΥ εἰρηκότος αὐτῶ· ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνήσαι τρὶς· ἀπαρνήση με· καὶ ἐξελθὼ– ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

MSS: F, G, Ω

Matt 26:75 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]76r
Καὶ ἐμνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ ΙΥ· εἰρηκότος αὐτῶ· ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι· τρὶς ἀπαρνήση με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω· ἔκλαυσεν πικρῶς·

Matt 26:75 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
Και εμνησθη ο πετρος του ρηματος του ΙΥ ειρηκοτος αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησε τρις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

Matt 26:75 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119-120
Και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ΙΥ ειρηκοτος αυτω οτι πριν αλεκτορ· αφωνησαι τρεις αρν απαρνηση με Και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

Matt 26:75 [Minuscule 43 (MS8409) (11th century)]60r
Καὶ ἐμνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήματος ἰυ, εἰρηκότος αὐτῷ, ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήση με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσε πικρῶς.

MSS: 7 (f65r), 8, 22 (f28v-29r), 43, 201 (f69vc2-70rc1), 438, 700

Matt 26:75 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]73v-74r
καὶ ἐμνήσθη ὁ πέΤρος τοῦ ῥήματος ἰυ εἰρικότος αὐτῶ· ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήση με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσε πικρῶς.

Matt 26:75 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂܂

Matt 26:75 [Vulgate]
et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat priusquam gallus cantet ter me negabis et egressus foras ploravit amare

Critical Apparatus :

(1) του ιησου : K, L, M, S, W, Y, 1, 4, 13, 33, 157, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), Scholz
(2) OMIT του : א, A, B, C, D, E, F, G, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 2953, ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)

(3) ειρηκοτος : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(4) ειρηκοτως : ℓ339 (iii)
(5) ειρικοτος : 44

(6) αυτω : A, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(7) OMIT αυτω : א, B, D, L, 4, 33, 892

(8) οτι : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(9) OMIT οτι : D

(10) πριν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339c (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(11) πρειν : C
(12) OMIT πριν : ℓ339* (iv)

(13) αλεκτορα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1701, 2953, ℓ339 (iv),
(14) αλεκτωρα : 4, 901, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(15) αλεκτορο : 1, 1582
(16) η αλεκτορα : A
(17) αλεκτωρ : 13

(18) φωνησαι : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(19) φωνησε : W
(20) φωνιας : 1, 1582

(21) τρις : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv),
(22) τρεις : A, E, Δ, 4, ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)

(23) απαρνηση : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(24) απαρνησει : C, 4, 892

(25) με : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv)
(26) μαι : ℓ1086 (iii)

(27) εκλαυσε : M, S, Y, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv),
(28) εκλαυσεν : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, W, Δ, Ω, 1, 33, 1582, 2953, ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)

(29) πικρως : א, A, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(30) πικρος : L

 

 

ΤΙϚ / Β :

A (f4rc1), D (f95v|176), E (f89v), F (f62rc2), K (f76r), L (f64vc1), M (f84rc1), S (f73rc2), Y (f70v|142), Ω (p148c2), 4 (f58r), 7 (f65r), 13 (f39vc2), 22 (f58v-59r), 43 (f60r), 44 (f73v-74r), 157 (f99v), 438 (f125v), 490 (f55vc1), 556 (f52r), 892 (f104v), 1582 (f74v-75r), 1701 (f62r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:75

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.