Matthew 27:2

Καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

And they bound him, they led away and delivered him to Pontius Pilate the governor,

Matt 27:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]106
Καὶ δήσαντες αὐτὸν, ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

MSS: A, G, M, S, Y, Ω, 7, 8 (f66vc2-67rc1), 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700? (f83r-v), 771, 892 (f105r), 1582, ℓ339 (iv) (f195vc1)

Matt 27:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc1
και δησαντες αυτον απηγαγον : και παρεδωκαν πιλατω τω ηγεμονι

MSS: א, L (f64vc2)

Matt 27:2 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
και δησαντες αυΤον απηγαγον· και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι·

Matt 27:2 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc1
και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν πειλατω τω ηγεμονι

Matt 27:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν ποντιω πιλατω τω ηγεμονι·

Matt 27:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]96v
… [ν] … [η]γεμονι:

* lacunae till Mt 27:12

Matt 27:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58v-59r
Καὶ δήσαντες αὐτὸ- ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν· ποντίω πιλάτω τῶ ἡγεμόνι.

Matt 27:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]76v
Καὶ δήσαντες αὐτὸν· ἀπήγαγον· καὶ παρέδωκαν ποντίω πιλάτω τῶ ἡγεμόνι.

Matt 27:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονει.

Matt 27:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]120
και δησαντες αυτον απηγαγον Και παρεδωκαν αυτον Ποντιω Πιλατω ηγεμονι.

Matt 27:2 [Peshitta]
ܘܰܐܣܪܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ܂

Matt 27:2 [Vulgate]
et vinctum adduxerunt eum et tradiderunt Pontio Pilato praesidi

Critical Apparatus :

(1) δησαντες : א, A, B, C, E¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (iii),
(2) δισαντες : E*

(3) απηγαγον : א, A, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (iii),
(4) ADD αυτον : 13

(5) παρεδωκαν αυτον : A, E, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (iii),
(6) OMIT αυτον : א, B, C, K, L, 13, 33,

(7) ποντιω : A, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700?, 771, 892, 1582, ℓ339 (iii), Vulgate
(8) OMIT ποντιω : א, B, L, 33, Peshitta

(9) πιλατω : א, A, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (iii),
(10) πειλατω : B

(11) τω ηγεμονι : א, A, B, C, D?, E, G, K, L, M, S, Y, Ω, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(12) τω ηγεμονει : W
(13) τω ηγεμονη : ℓ339 (iii)
(14) τω ηγεμωνη : 13
(15) OMIT τω : Δ

 

ΤΙΗ / Α :

A (f4rc1), E (f89v), K (f76v), M (f84r-v), S (f73rc2), Y (f71r|143), Ω (p149c1), 7 (f65r), 8 (f66vc2-67rc1), 13 (f40rc1), 22 (f29r), 44 (f74r), 157 (f99v), 438 (f126r), 892 (f105r), 1582 (f75r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:2

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.