Matthew 27:2

Καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

And they bound him, they led away and delivered him to Pontius Pilate the governor,

Matt 27:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]106
Καὶ δήσαντες αὐτὸν, ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

MSS: A, G, Y, 8 (f66vc2-67rc1), 43, 201, 771

Matt 27:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc1
και δησαντες αυτον απηγαγον : και παρεδωκαν πιλατω τω ηγεμονι

MSS: L (f64vc2)

Matt 27:2 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
και δησαντες αυΤον απηγαγον· και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι·

Matt 27:2 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc1
και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν πειλατω τω ηγεμονι

Matt 27:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν ποντιω πιλατω τω ηγεμονι·

Matt 27:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]96v

… [ν] … [η]γεμονι:

* lacunae till Mt 27:12

Matt 27:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58vc2-59rc1
Καὶ δήσαντες αὐτὸ- ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν· ποντίω πιλάτω τῶ ἡγεμόνι.

Matt 27:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]76v
Καὶ δήσαντες αὐτὸν· ἀπήγαγον· καὶ παρέδωκαν ποντίω πιλάτω τῶ ἡγεμόνι.

Matt 27:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονει.

Matt 27:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]120
και δησαντες αυτον απηγαγον Και παρεδωκαν αυτον Ποντιω Πιλατω ηγεμονι.

Matt 27:2 [Peshitta]
ܘܰܐܣܪܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ܂

Matt 27:2 [Vulgate]
et vinctum adduxerunt eum et tradiderunt Pontio Pilato praesidi

Critical Apparatus :

(1) αυτον : A, G, W, Y, Δ, 8, 43, 201, 771
(2) OMIT αυτον : א, B, C, K, L

(3) ποντιω : A, C, G, K, W, Y, Δ, 8, 43, 201, 771, Vulgate
(4) OMIT ποντιω : א, B, L, Peshitta

(5) πιλατω : א, A, C, G, K, L, W, Y, Δ, 8, 43, 201, 771
(6) πειλατω : B

(7) τω ηγεμονι : א, A, B, C, D?, G, K, L, Y, 8, 43, 201, 771
(8) τω ηγεμονει : W
(9) OMIT τω : Δ

ΤΙΗ / Α  :

A (f4rc1), K (f76v), Y (f71r|143), 8 (f66vc2-67rc1)

A Textual Commentary On Matthew 27:2

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.