Matthew 3:15

 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.

And  Jesus answered, he said to him, “Let it be so now, for it is proper for us to fulfill all righteousness.” Then he permitted him.

Matt 3:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.

MSS: 9, 18 (f6r), 65, 83, 201, 438, 2603

Matt 3:15 [Papyrus 96 (Ƿ96)]1v
[…]κριθεις [.. . ..] ειπεν αυτω […]ς αρτι ουτ[..] γαρ

Matt 3:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aποκριθεις δε ὁ IC ειπεν προς αυτον ἄφες αρτι˙ ουτω γαρ πρεπον εστιν ἡμαςῖν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην· τοτε αφιησιν αυτον :

Matt 3:15 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC εἶπεν αὐτῷ· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶ- ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Aποκριθεις δε ο IC ειπεν προς αυτον· αφες αρτι ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην· τοτε αφιησιν αυτον·

Matt 3:15 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9r
αποκριθεις δε Ο IC ειπεν προς αυτον· αφες αρτι· ουτως γαρ πρεπον εστι- ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην· τοτε αφιησιν αυτο-·

MSS: E, C, K, M, Δ, Ω (f25c1-2), 1, 43, 72, 109, 439, 476, 478, 700

Matt 3:15 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC· εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον· ἐστὶν ἡμῖ-· πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε· ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8vc1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC, εἶπεν πρὸς αὐτὸν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γαρ πρέπ(ο)ων, ἐστιν ἡμῖν πληρωσαι πᾶσαν δικαὶοσυνην. Τὸτε ἀφιησιν αὐτὼ-·

* (ο) = erased

Matt 3:15 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]21vc2-22rc1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC, εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Αποκριθεις δε ο IC ειπεν προς αυτον αφες αρτι ουτω γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιωσυνην τοτε αφιησιν αυτον

Matt 3:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27
Αποκριθεις δε ο IC ειπεν προς αυτον Αφες αρτι Ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην Τοτε αφιησιν αυτον·

Matt 3:15 [Minuscule 1 (12th century)]163r
ἀποκριθεὶς {δὲ} ὁ ἰσ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γ{ὰρ} πρέπον ἐστὶν ἡμῖν· πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτὸν·

Matt 3:15 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]21vc1-2
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν

MSS: 8, 892 (f25v-26r)

Matt 3:15 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]
Ὁ δὲ ἰς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῶ· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπων ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίεισιν αὐτόν

Matt 3:15 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]17v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰσ εἶπε προς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

MSS: 7, 44, 490, 500, 556 (f5v), 1582 (f10v)

Matt 3:15 [Minuscule 72 (11th century)]9r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ σ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Minuscule 83 (11th century)]43
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖ- πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 109 (1326)]29v
ἀποκρϊθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτϊ· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν, πληρῶσαι πᾶσαν δϊκαιοσύνην. Τότε ἀφίησι- αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 113 (11th century)]30v
ἀποκρϊθεὶς δὲ ὁ ιc εἶπε πρὸ αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἡμῖν ἐστι πληρῶσαι πᾶσαν δϊκαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 201 (1357)]14rc2-14vc1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτϊ· ȣτω Γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 438 (12th century)]20v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπε προ\ αὐτόν. ἄφες ἄρτι. οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν, πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 439 (1159)]13rc1
ἀποκριΘεὶς δὲ ὁ ἰσ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν· πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· Τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 476 (11th century)]11v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ισ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 478 (10th century)]12v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ιc. εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Minuscule 504 (1033)]16r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰσ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν, πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Minuscule 1424 (9th/10th century)]10r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ισ. εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίεισιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒ݂ܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ܂

Matt 3:15 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩ ܕܗܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܠܗܿ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܗ ܠܡܥܡܕ܂

Matt 3:15 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܒܘܩ ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܝܐܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܘܠܗ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܗ ܕܢܥܡܕ

Matt 3:15 [Vulgate]
respondens autem Iesus dixit ei sine modo sic enim decet nos implere omnem iustitiam tunc dimisit eum

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεις δε ο ιησους : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 18, 22, 33?, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, Majority
(2) ο δε ιησους αποκριθεις : 13

(3) ειπε : 7, 9, 18, 44, 65, 83, 113, 157, 201, 438, 490, 500, 504, 556, 1203, 1582, 2603
(4) ειπεν : Ƿ96, א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 11, 13, 22, 33, 43, 72, 109, 439, 476, 478, 700, 892, 1424

(5) προς αυτον : א, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 18, 22, 33, 43, 44, 65c, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, Majority
(6) αυτω : Ƿ96, B, 13, Bohairic

(7) ουτω : א, B, S, W, 4, 8, 9, 11, 13, 18, 22, 65?, 83, 113, 201, 438, 892, 1203, 2603
(8) ουτως : C, E, K, L, M, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 33?, 43, 44, 72, 109, 157, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 556, 700?, 1424, 1582

(9) πρεπον εστιν ημιν : א, B, C, E, K, L*, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 18, 22, 33?, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 157, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 700, 892, 1424, 1582, 2603
(10) πρεπον ημιν εστι : 113
(11) πρεπον ημιν εστιν : 4
(12) πρεπων εστιν ημιν : L1, 13, 1203

(13) δικαιοσυνην : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, Majority
(14) δικαιωσυνην : W

(15) αφιησιν : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 18, 22, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2603, Majority
(16) αφιεισιν : 13, 1424

 

 

ΙΔ / Α :

L (f8vc1), S (f21vc2-22rc1), Ω (25c1-2), 7 (f28r), 11 (f19r), 13 (f1vc2), 22 (f9v), 157 (f26v), 439 (f13rc1), 500 (f13v), 700 (f18r), 892 (f25r-26v), 1203 (f11r), 1424 (f10r), 1582 (f10v)

 

Tischendorf Mt 3:15 Tischendorf Mt 3:15

 

 

A Textual Commentary On Matthew 3:15

(a) For πρὸς αὐτόν in the majority MSS, Ƿ96 and B read αὐτῷ. Internal evidence is rather in favour of πρὸς αὐτόν.

(b) οὕτω or οὕτως ? On movable ς in Greek grammar, refer to Herbert Weir Smyth,

Movable Σ appears in οὕτως thus, ἐξ out of, before vowels, οὕτω, εκ́ before consonants. Thus, οὕτως ἐποίει he acted thus but οὕτω ποιεῖ he acts thus; ἐξ ἀγορᾶς but ἐκ τῆς ἀγορᾶς out of the market-place. a. εὐθύς means straightway, εὐθύ straight towards.

According to A.T. Robertson, the early N.T. editors used to print οὕτω before consonants and οὕτως before vowels, but Westcott-Hort print οὕτως 196 times before consonants and vowels and only ten times οὕτω (all before consonants).

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.