Matthew 3:15

 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.

And  Jesus answered, he said to him, “Let it be so now, for it is proper for us to fulfill all righteousness.” Then he permitted him.

Matt 3:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.

MSS: 9, 10, 18 (f6r), 35 (f3v), 65, 83, 201, 230, 438, 2603

Matt 3:15 [Papyrus 96 (Ƿ96)]1v
[…]κριθεις [.. . ..] ειπεν αυτω […]ς αρτι ουτ[..] γαρ

Matt 3:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aποκριθεις δε ὁ IC ειπεν προς αυτον ἄφες αρτι˙ ουτω γαρ πρεπον εστιν ἡμαςῖν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην· τοτε αφιησιν αυτον :

Matt 3:15 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC εἶπεν αὐτῷ· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶ- ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Aποκριθεις δε ο IC ειπεν προς αυτον· αφες αρτι ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην· τοτε αφιησιν αυτον·

Matt 3:15 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9r
αποκριθεις δε Ο IC ειπεν προς αυτον· αφες αρτι· ουτως γαρ πρεπον εστι- ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην· τοτε αφιησιν αυτο-·

MSS: E, C, K, M, Δ, Ω (f25c1-2), 1, 36 (f21r), 43, 72, 109, 439, 476, 478, 700, 2835 (f3vc1)

Matt 3:15 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC· εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον· ἐστὶν ἡμῖ-· πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε· ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8vc1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC, εἶπεν πρὸς αὐτὸν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γαρ πρέποων, ἐστιν ἡμῖν πληρωσαι πᾶσαν δικαὶοσυνην. Τὸτε ἀφιησιν αὐτὼ-·

Matt 3:15 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]21vc2-22rc1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ IC, εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Αποκριθεις δε ο IC ειπεν προς αυτον αφες αρτι ουτω γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιωσυνην τοτε αφιησιν αυτον

Matt 3:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27
Αποκριθεις δε ο IC ειπεν προς αυτον Αφες αρτι Ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην Τοτε αφιησιν αυτον·

Matt 3:15 [Minuscule 1 (12th century)]163r
ἀποκριθεὶς {δὲ} ὁ ἰσ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γ{ὰρ} πρέπον ἐστὶν ἡμῖν· πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτὸν·

Matt 3:15 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]21vc1-2
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν

MSS: 3 (p9), 8, 892 (f25v-26r)

Matt 3:15 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]
Ὁ δὲ ἰς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῶ· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπων ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίεισιν αὐτόν

Matt 3:15 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]17v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰσ εἶπε προς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

MSS: 7, 44, 490, 500, 556 (f5v), 1582 (f10v)

Matt 3:15 [Minuscule 72 (11th century)]9r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ σ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Minuscule 83 (11th century)]43
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖ- πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 109 (1326)]29v
ἀποκρϊθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτϊ· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν, πληρῶσαι πᾶσαν δϊκαιοσύνην. Τότε ἀφίησι- αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 113 (11th century)]30v
ἀποκρϊθεὶς δὲ ὁ ιc εἶπε πρὸ αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἡμῖν ἐστι πληρῶσαι πᾶσαν δϊκαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 201 (1357)]14rc2-vc1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτϊ· ȣτω Γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 438 (12th century)]20v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰc εἶπε προ\ αὐτόν. ἄφες ἄρτι. οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν, πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 439 (1159)]13rc1
ἀποκριΘεὶς δὲ ὁ ἰσ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν· πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· Τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 476 (11th century)]11v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ισ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Minuscule 478 (10th century)]12v
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ιc. εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Minuscule 504 (1033)]16r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰσ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν, πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν.

Matt 3:15 [Minuscule 1424 (10th century)]10r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ισ. εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίεισιν αὐτόν·

Matt 3:15 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒ݂ܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ܂

Matt 3:15 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩ ܕܗܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܠܗܿ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܗ ܠܡܥܡܕ܂

Matt 3:15 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܒܘܩ ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܝܐܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܘܠܗ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܗ ܕܢܥܡܕ

Matt 3:15 [Vulgate]
respondens autem Iesus dixit ei sine modo sic enim decet nos implere omnem iustitiam tunc dimisit eum

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεις δε ο ιησους : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(2) ο δε ιησους αποκριθεις : 13

(3) ειπε : 7, 9, 10, 12, 18, 35, 44, 65, 83, 113, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 501, 504, 556, 1203, 1582, 2603
(4) ειπεν : Ƿ96, א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 8, 11, 13, 22, 33, 34, 36, 43, 72, 109, 439, 476, 478, 505, 699, 700, 892, 901, 1424, 2835, ℓ1086

(5) προς αυτον : א, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65c, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(6) αυτω : Ƿ96, B, 13, Bohairic

(7) ουτω : א, B, S, W, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 65?, 83, 113, 201, 230, 438, 501, 505, 699, 892, 901, 1203, 2603
(8) ουτως : C, E, K, L, M, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 10, 33?, 36, 43, 44, 72, 109, 157, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 556, 700?, 1424, 1582, 2835, ℓ1086

(9) πρεπον : א, B, C, E, K, L*, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 699, 700, 892, 901, 1424, 1582, 2603, 2835
(10) πρεπων : L¹, 13, 505, 1203, ℓ1086

(11) εστιν ημιν : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 505, 699, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086
(12) ημιν εστιν : 4, 34
(13) ημιν εστι : 113, 901
(14) εστι : 501

(15) δικαιοσυνην : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(16) δικαιωσυνην : W

(17) αφιησιν : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(18) αφιεισιν : 13, 1424

 

 

ΙΔ / Α :

L (f8vc1), S (f21vc2-22rc1), Ω (25c1-2), 3 (p9), 7 (f28r), 11 (f19r), 12 (p50), 13 (f1vc2), 22 (f9v), 157 (f26v), 230 (f19rc2), 439 (f13rc1), 500 (f13v), 700 (f18r), 892 (f25r-26v), 901 (f11v), 1203 (f11r), 1424 (f10r), 1582 (f10v)

 

Tischendorf Mt 3:15 Tischendorf Mt 3:15

 

 

A Textual Commentary On Matthew 3:15

(a) For πρὸς αὐτόν in the majority MSS, Ƿ96 and B read αὐτῷ. Internal evidence is rather in favour of πρὸς αὐτόν.

(b) οὕτω or οὕτως ? On movable ς in Greek grammar, refer to Herbert Weir Smyth,

Movable Σ appears in οὕτως thus, ἐξ out of, before vowels, οὕτω, εκ́ before consonants. Thus, οὕτως ἐποίει he acted thus but οὕτω ποιεῖ he acts thus; ἐξ ἀγορᾶς but ἐκ τῆς ἀγορᾶς out of the market-place. a. εὐθύς means straightway, εὐθύ straight towards.

According to A.T. Robertson, the early N.T. editors used to print οὕτω before consonants and οὕτως before vowels, but Westcott-Hort print οὕτως 196 times before consonants and vowels and only ten times οὕτω (all before consonants).

(c) In Matt. iii. 15 the Old Latin MS. a, Codex Vercellensis, adds And when he was being baptized a mighty light shone round about from the water, so that all they were afraid that had come thither,’ while g¹, Codex Sangermanensis, another MS. of the same version, has ‘And when Jesus was being baptized a great light kept shining from the water, so that all they were afraid that had come thither.’ The Latin texts are- -Et cum baptizaretur (g¹ Iesus) lumen ingens (g¹ magnum) circumfulsit (g¹ fulgebat) de aqua ita ut timerent omnes qui advenerant (g¹ congregati erant). If translated from a lost Greek text , that might run as follows και βαπτιζομένου αυτού ( του Ιησου — or εν δε τω βαπτίζεσθαι αυτον [g¹ του Ιησουν]) περιέλαμψε (g¹ ελαμπε ) φως μέγα απο του υδατος, ωστε φοβεισθαι πάντας τους παρελθόντας ( συνελθόντας). Both the above MSS. are very ancient and the Codex Vercellensis (4th cent.) is counted the most valuable example of the Old Latin .

Justin (Dial. c. 88) mentions the fire at Baptism in remarkable words – και τότε ελθόντος του Ιησου επι τον Ιορδάνην ποταμον ενθα ο Ιωάννης εβάπτιζε, κατελθόντος του Ιησου επι το υδωρ και πυρ ανήφθη εν το Ιορδάνη και αναδύντος αυτου απο του υδατος ως περιστεράν το Αγιον Πνεγμα επιπτηναι επ’ αυτον εγραψαν οι Απόστολοι αυτού τουτου του Χριστου ημων– And then when Jesus had come to the Jordan river where John was baptizing, when Jesus had gone down to the water both a fire was kindled, and when he had gone up from the water the Holy Spirit is recorded by the Apostles of this same our Christ to have lighted upon him as a dove.’ Tischendorf conjectures ανηφθαι for ανηφθη, and would thus make the ‘Apostles’ responsible also for the statement that ‘a fire was kindled.’

It will be seen from a note on p. 36 that the Preaching of Paul related that ‘when he was baptized, fire was seen upon the water’ (cum baptizaretur, ignem super aquam esse visum). The fire is mentioned in the 7th Sibylline book, 1. 83 : υδασιν αγνοις Ραίνων σον βάπτισμα δι’ ου πυρος εξεφαάνθης –- ‘with holy waters sprinkling thy baptism — through which [or whom ] thou wast manifested out of fire. ‘ There can be little doubt that Juvencus alludes to it in his account, ‘manifesta Dei praesentia claret,’ ‘the presence of God is manifest in splendour, ‘while the Syriac liturgy of Severus (early 6th cent.) says ‘Without fire, and without wood, did the waters glow when the Son of God came to be baptized in Jordan’ (Dodd, 14)
(E. B. Nicholson, The Gospel According to the Hebrews, pp. 40-41)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.