Matthew 3:14

Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν, λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

But John prevented him, saying, “I need to be baptized by you, and you have come to me?”

Matt 3:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]8
Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν, λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

MSS: C, E, K, M, S, Σ, 1, 3 (p8), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 (f6r), 22 (f9v), 34, 35, 36, 43, 44, 72, 83, 113, 157, 201, 230 (f19rc2), 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901 (f11v), 1203 (f10v-11r), 1424, 1582, 2603, 2835 (f3vc1)

Matt 3:14 [Papyrus 96 (Ƿ96) (6th century)]1v
ο δε Iωα[….] διεκωλυ[.. .]υτον λεγων […] χρειαν εχω [… ..]υ β[.]πτι[..]ηναι και συ […]η προς με

Matt 3:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ὁ δε διεκωλυεν αυτον· λεγω-· εγω χριαν εχω ϋπο σου βαπτισθηνεαι· και συ ερχη προς με:

Matt 3:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με

Matt 3:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων· εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με·

Matt 3:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9r
Ο δε ϊωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων· εγω χρειαν εχω ϋπο σου βαπτισθηναι, και συ ερχη προς με·

Matt 3:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18v
ὁ δὲ ϊωάννης· διεκώλυεν αὐτὸν· λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι· καὶ σὺ ἔρχη πρός με,

Matt 3:14 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8rc2-vc1
Ὁ δὲ ϊωάννης δίἐκόλυεν αὐτόν· λέγων· ἐγὼ χρίαν ἐχω ὑπὸ σου βαπτισθηνε· καὶ σὺ ἐρχι προς με;

Matt 3:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ο δε ϊωαννης διεκωλυεν αυτον λεγω- εγω χριαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με

Matt 3:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27
Ο δε Ῑωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων Εγω χριαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ προς με·

Matt 3:14 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]25c1
ὁ δὲ ιωάνν διεκώλυεν αὐτῶ λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 1 (12th century)]163r
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι· καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με·

Matt 3:14 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]1vc2
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι· καὶ καὶ σὺ ἔρχει πρός με·

Matt 3:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]17v
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι. καὶ σὺ ἔρχη πρός με·

Matt 3:14 [Minuscule 65 (Harley MS 5776) (11th century)]11r
ὁ δὲ ϊωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σȣ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχειη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 72 (11th century)]9r
ὁ δὲ ωάννης, διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι. καὶ σὺ ἔρχη πρός με·

Matt 3:14 [Minuscule 83 (11th century)]43
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν· λέγων, ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι· καὶ σὺ ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 109 (1326)]29v
ὁ δὲ ἰῶάννης (.)δϊεκόλϋεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτϊσθῆναι καὶ σὺ ἔρχη πρός με;

* (.) = ἐ?

Matt 3:14 [Minuscule 113 (11th century)]30v
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρεί{αν} ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτϊσθῆναι· καὶ σὺ, ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 201 (1357)]14rc2
ὁ δὲ ἰωάννης, διεκώλϋεν αὐτὸν· λέγων, ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτϊσθῆναι· καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 438 (12th century)]20r-v
ὁ δὲ ἰωάννS, διεκώλυεν αὐτὸν, λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 439 (1159)]13rc1
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν· λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι· καὶ σὺ ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 476 (11th century)]11v
ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι· καὶ σὺ ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 478 (10th century)]12v
ὁ δὲ ϊωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ΰπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχη πρός με·;

Matt 3:14 [Minuscule 504 (1033)]16r
ὁ δὲ ωάννης, διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Minuscule 1424 (10th century)]9v-10r
ὁ δὲ ϊωάννης, δἰἐκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ϋπὸ σοῦ βαπτισθῆναι ϗ σὺ ἔρχη πρός με;

Matt 3:14 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܥܡܶܕ݂ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁܂

Matt 3:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܟܠܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢܐ ܚܫܚ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ܂ ܘܐܢܬ ܠܘܬ ܐܬܝܬ܂

Matt 3:14 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܟܠܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܐ ܚܫܚܢܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝܬ

Matt 3:14 [Vulgate]
Iohannes autem prohibebat eum dicens ego a te debeo baptizari et tu venis ad me

Critical Apparatus :

(1) ιωαννης : Ƿ96, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, 1, 3, 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556¿, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603?, 2835, ℓ1086, Majority, Vulgate (Iohannes), Peshitta (ܝܽܘܚܰܢܳܢ ), Syriac Curetonian (ܝܘܚܢܢ), Syriac Sinaitic (ܝܘܚܢܢ), Bohairic (ΙωΑΝΝΗC)
(2) OMIT ιωαννης : א, B, Sahidic

(3) διεκωλυεν : Ƿ96?, א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835
(4) διεκολυεν : L, 4, 109, ℓ1086

(5) αυτον : Ƿ96?, א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086
(6) αυτω : Ω

(7) χρειαν : Ƿ96, B, C, E, K, M, S, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(8) χριαν : א, L, W, Δ

(9) βαπτισθηναι : Ƿ96?, א1, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(10) βαπτισθηνε : א*, L

(11) και συ : Ƿ96, א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109,  113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(12) και και συ : 13
(13) και σοι : 4

(14) ερχη : Ƿ96, א, B, C, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65c, 72, 83, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(15) ερχι : L
(16) ερχει : 13, 65*
(17) OMIT ερχη : Δ

 

 

Tischendorf Mt 3:14 Tischendorf Mt 3:14

 

 

A Textual Commentary On Matthew 3:14

(a) Iωαννης is omitted in א, B, and Sahidic version. Syriac, Vulgate, and Bohairic versions support the Majority. It is more likely to be unintentionally omitted in א, B or removed for the purpose of improving the style, than to have been added, without any necessity, in all Greek copies but two.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.