Matthew 4:1

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.

Then Jesus was led up by the Spirit into the desert to be tempted by the Devil.

Matt 4:1 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.

MSS: C, D, E, M, Σ, Ω, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 (f6r), 22, 34, 35, 36, 43, 44, 72, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 901, 1203, 1582, 2603 (f8v-9r|20-21), 2835 (f3vc1-2)

Matt 4:1 [Papyrus 101 (Ƿ101) (3rd century)]1v
[…. . .. ..]ηχθ[.] εις την […… … ..]υ πν[.] πειρασθ[…. … ..]υ διαβολου

Matt 4:1 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Τοτε ο IC ανηχθη ϋπο του πνς εις την ερημον πειρασθηναι ϋπο του διαβολου

Mattt 4:1 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tοτε IC ανηχθη εις την ερημον υπο του πνς πειρασθηναι υπο του διαβολου

Matt 4:1 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Tοτε ο IC ανηχθη εις την ερημον υπο του πνς πειρασθηναι υπο του διαβολου ·

Matt 4:1 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v|18
: Τοτε ο ιης ανηχθη εις την ερημον ϋπο του πνς πειρασθηναι ϋπο του διαβολου

Matt 4:1 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9r-v
Τοτε ο IC ανηχθη Εις την ερημον ϋπο του πνς πειρασθηναι ϋπο του διαβολȢ·

Matt 4:1 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18v
τότε ὁ IC ἀνήχθη ὑπὸ τοῦ πνς εἰς τὴν ἔρημων· πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8vc1-2
Ανηχθη δὲ ὁ IC εις τὴν ἐρημον ὑπὸ τοῦ πνς, πηρασθῆνε ϋπὸ τοῦ διἁβολοῦ·

* τελος Ανηχθη ?

Matt 4:1 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Τοτε ο IC ανηχθη εις την ερημον υπο του πνς πιρασθηναι υπο του διαβολου·

Matt 4:1 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27
Τοτε IC ανηχθη εις την ερημον υπο του πνς πειρασθηναι υπο του διαβολου·

MSS: Δ, 500, 700

Matt 4;1 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]22rc1
Τοτε ο IC ανηνεχθη εις την ερημον υπο του πνς πειρασθηναι υπο του διαβολου·

Matt 4:1 [Minuscule 1 (12th century)]163r
τότε Ὁ ις ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον· ὑπὸ τοῦ πνς πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]18r
Τότε ὁ ἰς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔΡημον ὑπὸ τοῦ πνς. πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 65 (Harley MS 5776) (11th century)]11v
τότε ις ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλȣ

Matt 4:1 [Minuscule 72 (11th century)]9r
τότε ὁ ις ἀνήχθη εἰς τ ρημον ὑπὸ τοῦ πνς· πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 83 (11th century)]43
τότε ὁ ἰς ἀνήχθη εἰς Τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 109 (1326)]29v
Τότε ὁ ἰς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ δϊαβόλου.

Matt 4:1 [Minuscule 113 (11th century)]30v
τότε ὁ ἰς ἀνήχθη εἰς τ{ὴν} ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς· πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ δϊαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 201 (1357)]14vc1| ζι
τότε Ὁ ἰc ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς· πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ δϊαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 438 (12th century)]20v-21r
τότε ὁ ἰς ἀνήχθη Εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ δϊαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 439 (1159)]13rc2
Τότε ὁ ἰσ ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 476 (Arundel MS 524) (11th century)]11v
Τότε ὁ ις ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς. πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 478 (Add MS 11300) (10th century)]13r
Τότε ὁ ις ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς. πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 504 (1033)]16r-v
τότε ὁ ἰσ ἀνήχθη Εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς. πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 892 (Add MS 33277) (9th century)]26r
Τότε ἀνήχθη ὁ ἰσ ὑπὸ τοῦ πνς εἰς τὴν ἔρημον, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ δϊαβόλου·

Matt 4:1 [Minuscule 1424 (10th century)]10r
τότε ὁ ισ ἀνήχθη ϋπὸ τοῦ πνς εἰς τὴν ἔρημον πειρασθῆναι ϋπὸ του διαβόλου·

Matt 4:1 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]300vc1
Τῶ καιρῶ ἐκείνω, ἀνήχθη ὁ ΙC εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνς, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου·

Matt 4:1 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ܂

Matt 4:1 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܕܒܪܐ܂ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܣܛܢܐ܂

Matt 4:1 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܐܟܠ ܩܪܨܐ܂

Matt 4:1 [Vulgate]
tunc Iesus ductus est in desertum ab Spiritu ut temptaretur a diabolo

Critical Apparatus :

(1) τοτε ο ιησους ανηχθη : א, C, D, E, K, M, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65c, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, Majority
(2) OMIT ο : B, Δ, 65*, 500, 700
(3) τοτε ανηχθη ο ιησους : 7, 892
(4) τοτε ο ιησους ανηνεχθη : S
(5) ανηχθη δε ο ιησους : L

(6) εις την ερημον υπο του πνευματος : Ƿ101, B, C, D, E, L, M, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Vulgate (est in desertum ab Spiritu)
(7) υπο του πνευματος εις την ερημον : 157, 892, א ,1424, Syriac Curetonian, Syriac Sinaitic
(8) υπο του πνευματος εις την ερημων : K
(9) υπο του πνευματος του αγιου εις την ερημον : Peshitta? (ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ), Syriac Curetonian? (ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ)

(10) πειρασθηναι : Ƿ101, א¹, B, C, D, E, K, M, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(11) πιρασθηναι : א*, W
(12) πηρασθηνε : L

 

 

ΙΕ / Β :

L (f8vc1-2), S (f22rc1), Ω (f25c2), 3 (p9), 7 (f28r), 9 (f13v), 10 (f12r), 11 (f19v), 12 (p51), 13 (f7c2-3), 22 (f9v), 34 (f21r), 36 (f22r), 157 (f27r), 230 (f19vc1), 439 (f13rc2), 476 (f11v), 478 (f13r), 500 (f13v), 501 (f8v), 556 (f5v), 505 (f5r-v), 699 (f4r), 700 (f18v), 892 (f26r), 901 (f12r), 1203 (f11r), 1424 (f10r), 1582 (f10v), 2603 (f8v-9r|20-21), 2835 (f3vc1), ℓ1086 (f300vc1)

 

Tischendorf Mt 4:1

Tischendorf Mt 4:1

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:1

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.