Matthew 3:17

καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

and behold a voice from heaven, saying, “This is my beloved Son, in whom I am well pleased.”

Matt 3:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Kαὶ ἰδού φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

MSS: B, E, K, M, S, Δ, Ω, 1, 3 (p9), 4, 7, 10 (f12r), 11, 12 (p51), 13, 18, 22 (f9v), 34 (f21r), 35 (f3v), 36 (f21v), 43, 44, 65, 72, 83, 109, 157 (f26v-27r), 201, 230 (f19r-v), 438, 439, 476, 478, 490, 504, 505 (f5r), 556, 699, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835 (f3vc1), ℓ1086 (f299vc2)

Matt 3:17 [Papyrus 101 (Ƿ101) (3rd century)]1v
[… …. …. ……]ων [……. ..]τ[.]ς […]ιν ο υς (μ)[.. . …..]τος ε(ν) [ω] ηυδοκ[…]

Matt 3:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου φωνη εκ των ουνων λεγουσα ὁυτος εστιν ὁ υς μου ὁ αγαπητος εν ὡ εηϋδοκησα

Matt 3:17 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα· ουτος εστιν ο υς μου ο αγαπητος εν ω ηυδοκησα·

MSS: א, C, 8, 9, 113, 500, 501 (f8v), 901 (f12r)

Matt 3:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v|18
Kαι ϊδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα προς αυτον συ ει ο ϋιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα

Matt 3:17 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9r
Και ϊδου φωνη εκ των ουνω- λεγουσα. ουτος εστιν ο υς μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα·

Matt 3:17 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18v
καὶ ἰδού φωνῆ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υς μου ὁ ἀγαπητός· ἐν ὧ εὐδόκησα·

Matt 3:17 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8vc1
καὶ ϊδοὺ φωνη ἐκ τῶν οὐνων· λέγουσα· οὗτός ἐστὴν ὁ ὕς μου ὁ ἀγαπιτὸς, ἐν ὧ, ἡὐδοκησα·

Matt 3:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδου φωνη εκ του ουρανου λεγουσα ουτος εστιν ο υϊος μου ο αγαπητος εν ω ηυδοκησα·

Matt 3:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27
Και ιδου φωνη εκ των ουνων λεγουσα Ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα..

Matt 3:17 [Minuscule 1 (12th century)]163r
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα·

Matt 3:17 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]18r
καὶ ἰδού φωνὴ ἐκ τῶν οὐνων λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υς μου ὁ ἀγαπητὸς. ἐν ᾧ εὐδόκησα

Matt 3:17 [Minuscule 72 (11th century)]9r
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν ὀυνῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υςʹ μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 83 (11th century)]43
καὶ ἰδού φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν· λέγουσα, οὗτ{ός} ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός. ἐν ὧ εὐδόκησα·

Matt 3:17 [Minuscule 109 (1326)]29v
καὶ ἰδȣ φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν λέγουσα, οὗτός ἐστϊν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὧ εὐδόκησα:·

Matt 3:17 [Minuscule 113 (11th century)]30v
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν ὀυνῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ὧ ηὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 201 (1357)]14vc1
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν ὀυνῶν· λέγουσα, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός. ἐν ὧ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 438 (12th century)]20v
καὶ ἰδού φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν, λέγουσα. οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 439 (1159)]13rc2
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶ- οὐνῶν λέγουσα· οὗτ{ός} ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ὧ εὐδόκησα·

Matt 3:17 [Minuscule 476 (11th century)]11v
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υς μου ὁ ἀγαπητός. ἐν ὧ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 478 (10th century)]12v-13r
καὶ ῒδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υς μου ὁ ἀγαπητός ἐν ῶ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 504 (1033)]16r
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν ὀυνῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ ὑςʹ μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Matt 3:17 [Minuscule 1424 (10th century)]10r
ϗ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐνῶν· λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υς μου ὁ ἀγαπητός ἐν ῶ εὐδόκησα

Matt 3:17 [Peshitta]
ܘܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂܂

Matt 3:17 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܝ ܕܒܟ ܐܨܛܒܝܬ܂

Matt 3:17 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܝ ܕܒܟ ܐܨܛܒܝܬ܀

Matt 3:17 [Vulgate]
et ecce vox de caelis dicens hic est Filius meus dilectus in quo mihi conplacui

Critical Apparatus :

(1) των ουρανων : Ƿ101, א, B, C, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Eusebius of Caesarea
(2) του ουρανου : W

(3) ουτος εστιν : Ƿ101, א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate (hic est), Eusebius of Caesarea
(4) ουτος εστην : L
(5) προς αυτον συ ει : D, Syriac Curetonian, Vetus Latina a (Codex Vercellensis),  Augustine

(6) αγαπητος : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Origen, Eusebius of Caesarea
(7) αγαπιτος : L

(8) ευδοκησα : 1א, B, D, E, K, M, S, Δ, Ω, 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority, Eusebius of Caesarea (partim)
(9) ηυδοκησα : Ƿ101, א*, C, L, Σ, W, 8, 9, 113, 500, 501, 901, Origen, Eusebius of Caesarea (partim)

 

 

ΙΕ / Β :

113 (f30v)

 

Tischendorf Mt 3:17 Tischendorf Mt 3:17

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum Tomus X, p856, Patrologia Graeca, J. P. Migne)
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ηὐδόκησα.

(2) Eusebius of Caesarea (Demonstratio Evangelica, p216, 8, Eusebius Werke, Ivar A. Heikel)
οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

(3) Eusebius of Caesarea (Demonstratio Evangelica, p418, 4, Eusebius Werke, Ivar A. Heikel)
φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν ἠκούσθη λέγουσα, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 3:17

(a) Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν  – Mark has καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὦ εὐδόκησα (Mark 1:11). Cf. LXX:

Ιακωβ ὁ παῖς μου ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει (Isa 42:1)

(b) ὁ ἀγαπητός is not an attribute of ὁ υἱός μου, but an independent title in Aramaic חביבא, that is ‘the Beloved”, the Messiah.

(c) The aorist εὐδόκησα is modelled on the aorists of the LXX in this passage, which were probably interpreted as implying the divine election of Israel, and so here the divine election of the Messiah. Cf. the aorist ἐδόθη (Matt 28:18); παρεδόθη (Matt 11:26) (Willoughby C. Allen).

(d) In Matt. iii. 17 D, the Curetonian Syriac, Augustine, and the Old Latin MS. a (Codex Vercellensis) read ‘Thou art’ for ‘This is.’
(E. B. Nicholson, The Gospel According to the Hebrews, p. 40)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.