Matthew 4:3

Kαὶ προσελθὼν ὁ πειράζων, εἶπεν αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

And the tempter came, he said to him, “If you are a son of God, tell these stones to become bread.”

Matt 4:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]9
Καὶ προσελθὼν αὐτῷπειράζων, εἶπεν· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

MSS: K, L, M (f25vc1-2), S (f22rc2), 3, 7, 8 (f21vc2-22rc1), 10, 11, 12, 13, 18, 22 (f9v-10r), 34, 35, 36, 43, 65, 230, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 901 (f12r), 2603, 2835 (f3vc2), ℓ1086 (f300vc2)

Matt 4:3 [Papyrus 101 (Ƿ101) (3rd century)]1v
[… ..]οσελθων ο πει[….. ….]ν αυτω ει υς [.. … .. …. … ..] λιθοι ου[…]

Matt 4:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι προσελθων ὁ πιραζων εῖπε- αυτω ἑι ϋἱος ει του ΘY εὶπεο- ϊνα οι λιθοι ὁυτοι αρτοι γενωνται:

Matt 4:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι προσελθων ο πειραζων ειπεν αυτω ει υιος ει του ΘY ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται

MSS: B, 892?

Matt 4:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν· ει υς ει του ΘY ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται·

Matt 4:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v|18
Kαι προσηλθεν αυτω ο πιραζων και ειπεν αυτω ει ϋιος ει του ΘY ειπε· ϊνα οι λιθοι ουτοι αρτοι  γενο-ται

Matt 4:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9v
Και προσελθων αϋτω ο πειραζων ειπεν· ει υς ει του ΘY ειπε· ϊνα οι λιθοι ουτοι αρτυ γενωνται·

Matt 4:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]18v
καὶ προσἐλθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υς εἶ τοῦ ΘY· εἰπε· ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι· ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:2 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]8vc2
Καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υς εἶ τοῦ ΘY, εἰπὲ ϊνα οἱ λιθοι οὗτοί, ἀρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]8-9
και προσελθων ο πειραζων ειπεν αυτω ει υιος ει του ΘY ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται

Matt 4:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27
Και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν Ει υιος ει του ΘY ειπε ῑνα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 1 (12th century)]163v
καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων· εἶπεν αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θυ. εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]18r
καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων. εἶπεν· εἰ υσ εἶ τοῦ θυ. εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 72 (11th century)]9r-v
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων. εἶπεν· εἰ υσ εἶ τοῦ θυ. εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 83 (11th century)]44
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωται·

Matt 4:3 [Minuscule 109 (1326)]29v
καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ ὑὶσ εἶ τοῦ θυ, εἰπὲ ἵνα οἱ λΐθοι οὗτοι ἄρτοι γένονται.

MSS: Ω, 109

Matt 4:3 [Minuscule 113 (11th century)]30v
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θυ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένων{ται}.

Matt 4:3 [Minuscule 201 (1357)]14vc2
Καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

Matt 4:3 [Minuscule 438 (12th century)]21r
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι, ἄρτοι γένωνται.

Matt 4:3 [Minuscule 439 (1159)]13rc2-vc1
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 476 (11th century)]11v
καὶ Προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υσ εἶ τοῦ θυ. εἰπὲ· ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 478 (10th century)]13r
καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων. εἶπεν· εἰ υc εἶ τȣ θυ. εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται·

Matt 4:3 [Minuscule 504 (1033)]16v
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων, εἶπεν· εἰ ὓσ εἶ τȣ θυ. εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένω-ται.

Matt 4:3 [Minuscule 1424 (10th century)]10r
καὶ προσελθὼν αὐτῶ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υσ εἶ τοῦ θυ· εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

Matt 4:3 [Peshitta]
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܢܰܣܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܠܰܚܡܳܐ܂

Matt 4:3 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܩܪܒ ܠܘܬܗ ܗܘ ܕܡܢܣܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܟܐ̈ܦܐ ܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ܂

Matt 4:3 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܩܪܒ ܠܘܬܗ ܡܢܣܝܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܗܠܝܢ ܟܐܦܐ ܕܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ܂

Matt 4:3 [Vulgate]
et accedens temptator dixit ei si Filius Dei es dic ut lapides isti panes fiant

Critical Apparatus :

(1) προσελθων : Ƿ101?, א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(2) προσηλθεν : D

(3) αυτω : C, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1424, 1582c, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(4) OMIT αυτω : Ƿ101, א, B, W, 1, 33, 157, 478, 892, 1582*

(5) πειραζων : Ƿ101?, B, C, E, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(6) πιραζων : א, D

(7) ειπεν : C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1424, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(8) ειπε : 1203
(9) ειπεν αυτω : Ƿ101?, א, B, W, 1, 33, 157, 892?, 1582
(10) και ειπεν αυτω : D, Peshitta (ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ)

(11) ει (ii) : א, B, C, D, E, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(12) η : 9

(13) ειπε : א*, B, C, E, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(14) ειπον : א1

(15) αρτοι : א, B, C, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(16) αρτυ : E

(17) γενωνται : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(18) γενονται : D, Σ, Ω, 4, 109, 157,

 

 

ΙϚ / Ε :

L (f8vc2), 3 (p9), 9 (f13v), 10 (f12r), 11 (f20r), 12 (p51), 36 (f22r), 157 (f27r), 476 (f11v), 478 (f13r), 556 (f5v), 699 (f4r), 700 (f18v), 892 (f26r), 1582 (f11r), 2603 (f9r|21), 2835 (f3vc2)

 

Tischendorf Mt 4:3

Tischendorf Mt 4:3

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:3

(a) εἰπὲ or εἶπον? In S. Witkowski’s collection of Ptolemaic letters the form εἶπον does not occur.

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.