Matthew 5:15

οὐδὲ καίουσιν λύχνον, καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Nor does anyone light a lamp, and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house.

Matt 5:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Oὐδὲ καίουσι λύχνον, καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

MSS: M, S (f24rc1-2), Ω, 1, 3 (p13), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p55-56), 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157 (f29v-30r), 201, 230 (f21rc2), 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 700, 892?, 901 (f13v), 1203 (f13r), 1582, 2603, 2835 (f5vc1), ℓ339 (f201vc2), ℓ1086 (f302v-303r)

Matt 5:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oυδε κεουσιν λυχνο- και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιο- αλʼλʼ επι την λυχνιαν· και λαμπι πασιν τοις εν τη οικια

Matt 5:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Oὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Matt 5:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ουδε καιουσι λυ… [Lacunae Matt 5:15– Matt 7:5]

Matt 5:15 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]11v|24
Oυδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλα επι την λυχνιαν· και λαμπι πασιν τοις εν τη οικια

Matt 5:15 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12v
ουδε καίουσιν λυχνο-͵ και τιθεασιν αυτον υπο το- μοδιον· αλλ επι την λυχνια-· και λαμπη πασιν τοις εν τη οικια·

Matt 5:15 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]21r
οὐδὲ καίουσι λύχνον· καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον· ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν· καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκία·

Matt 5:15 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]10rc1
Οὐδὲ καίουσι λυχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ϋπὸ των μοδιον· ἀλ’ ἐπὶ τὴν λυχνηαν, καὶ λάμπη πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκία·

Matt 5:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν τοις εν τη οικεια·

Matt 5:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι λυχνιαν και λαμπει πασιν εν τη οικια

Matt 5:15 [Minuscule 1 (12th century)]164v
οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον· ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκίᾳ·

Matt 5:15 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]20r
οὐδὲ καίουσι λύχνον· καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον. ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Matt 5:15 [Minuscule 65 (Harley MS 5776) (11th century)]14r
οὐδὲ καίȣσι λύχνον, ϗ τιθέασιν ÷ ὑπὸ τὸν μόδιον· ἀλλ ἐπι τὴν λυχνίαν ϗ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκία·

*  ÷ αὐτὸν

Matt 5:15 [Minuscule 72 (11th century)]11v
οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον· ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν· καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκίᾳ.

Matt 5:15 [Minuscule 109 (1326)]31v
οὐδὲ καίουσϊ λΰχνον ϗ τϊθέασι- αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδϊον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν· Ṡ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Matt 5:15 [Minuscule 113 (11th century)]33r
οὐδὲ καίουσϊ λύχνον καὶ τϊθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδϊον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκία.

Matt 5:15 [Minuscule 201 (1357)]16vc2-17rc1
οὐδὲ καίουσϊ λΰχνον· καὶ τϊθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδϊον· ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λϋχνίαν· καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκία.

Matt 5:15 [Minuscule 438 (12th century)]24v-25r
οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν· καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκία.

Matt 5:15 [Minuscule 439 (1159)]15rc2
οὐδὲ καίουσι λύχνον ϗ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸ- μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν· καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῆ οἰκία.

Matt 5:15 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]16r
οὐδὲ καίουσϊ λύχνον καὶ τϊθέασιν ὑπὸ τὸν μόδϊον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσϊ τοῖς ἐν τῆ οἰκία ·

Matt 5:15 [Minuscule 504 (1033)]19r
οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον· ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν· καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ·

Matt 5:15 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܂

Matt 5:15 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܪ ܫܪܓܐ ܘܣܐܡ ܠܗ ܬܚܝܬ ܡܘܕܝܐ܂ ܐܠܐ ܣܐܡ ܠܗ ܥܠ ܡܢܪܬܐ܂ ܘܡܢܗܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܒܝܬܐ ܐܢܘܢ܂

Matt 5:15 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܪ ܫܪܓܐ ܘܣܐܡ ܠܗ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ ܐܠܐ ܣܐܡ ܠܗ ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܪܬܐ ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬܐ ܡܢܗܪ܂

Matt 5:15 [Vulgate]
neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio sed super candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt

Critical Apparatus :

(1) καιουσι : C, K, L, M, S, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892?, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) καιουσιν : B, D, E, W, Δ, Σ, 699
(3) κεουσιν : א
(4) καιου : 13

(5) τιθεασιν αυτον : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65c, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(6) OMIT αυτον : 4, 65*, 500

(7) τον μοδιον : א, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(8) των μοδιον : L

(9) αλλ : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(10) αλλα : D, Σ
(11) αλ : L

(12) την λυχνιαν : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892?, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) λυχνιαν : Δ
(14) λυχνηαν : L

(15) λαμπει : B, D, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) λαμπι : א, D
(17) λαμπη : E, L
(18) OMIT και λαμπει πασι τοις εν τη οικια : 4

(19) πασι : B, K, L, M, S, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) πασιν : א, D, E, W, Σ, Δ, 33, 699

(21) τοις : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892?, 901, 1203, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(22) OMIT τοις : Δ

(23) οικια : א, B, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892?, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(24) οικεια : W

 

 

Tischendorf Mt 5:15 Tischendorf Mt 5:15

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:15

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.