Matthew 5:14

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hidden.

Matt 5:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

MSS: 1, 8, 43, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 504

Matt 5:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Υμεις εσται το φως του κοσμου· ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Matt 5:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Matt 5:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Yμεις εστε το φως του κοσμου· ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη·

Matt 5:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Yμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη·

Matt 5:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12v
Ῡμεις εστε το φως του κοσμου· ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κημενη·

Matt 5:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v-21r
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύνατε πόλις κρυβῆναι· ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Υμεις εσται το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Matt 5:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Υμεις δε εστε το φως του κοσμου Ου δυναται πολεις κρυβηναι επανω ορους κειμενη·

Matt 5:14 [Minuscule 1 (12th century)]164v
ὑμεῖς ἐστε Τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 44 (12th century)]20r
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ Κόσμου οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 72 (11th century)]11v
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ Κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 109 (1326)]31v
μεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλϊς κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 113 (11th century)]33r
ὑμεῖς στε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλϊς κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 201 (1357)]16vc2
ὑμεῖς στε τὸ φῶς τοῦ κόσμȣ· οὐ δύναται πόλϊς κρϋβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 438 (12th century)](24v-25r) λΒ
ὑμεῖς ἐστε Τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι, ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 439 (1159)](15rc2) λϐ
ὑμεῖς ἐστε τὸ Φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 504 (1033)](18v-19r) λβ
ὑμεῖς στε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Peshitta]
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܫܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܢܝܳܐ܂

Matt 5:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܒܢܝܐ ܕܬܛܫܐ܂

Matt 5:14 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܒܢܝܐ ܕܬܛܫܐ

Matt 5:14 [Vulgate]
vos estis lux mundi non potest civitas abscondi supra montem posita

Critical Apparatus :

(1) εστε : B, C, D, E, K, Δ, 1, 8, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 504, Majority Text, Origen

(2) εσται : א, W

(3) δε εστε : Δ

(4) δυναται :  א, B, C, D, E, Δ, 1, 8, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 504, Majority Text

(5) δυνατε : K

(6) πολις : א, B, C, D, E, K, 1, 8, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 504, Majority Text

(7) πολεις : Δ

(8) κειμενη : א, B, C, D, K, Δ, 1, 8, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 504, Majority Text

(9) κημενη : E

Tischendorf Mt 5:14 Tischendorf Mt 5:14

Early Church Fathers

(1) Origen (Commentary on St. John’s Gospel, vol. 1, A.E. Brooke, p31, 25)
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου·

(2) Origen (Commentary on St. John’s Gospel, vol. 1, A.E. Brooke, p33, 3)
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.