Matthew 5:14

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden.

Matt 5:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]12
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

MSS: B, C, D, M, S, Σ,  Ω, 1, 3 (οῦ κόσμου) (p13), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 505, 556 (f7v), 699, 700, 892, 1203, 1582, 2603, 2835

Matt 5:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Υμεις εσται το φως του κοσμου· ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Matt 5:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Matt 5:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Yμεις εστε το φως του κοσμου· ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη·

Matt 5:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]11v|24
:Yμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη·

Matt 5:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12v
Ῡμεις εστε το φως του κοσμου· ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κημενη·

Matt 5:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v-21r
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύνατε πόλις κρυβῆναι· ἐπάνω ὄρους κειμένη·

MSS: K, 13

Matt 5:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Υμεις εσται το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Matt 5:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Υμεις δε εστε το φως του κοσμου Ου δυναται πολεις κρυβηναι επανω ορους κειμενη·

Matt 5:14 [Minuscule 1 (12th century)]164v
ὑμεῖς ἐστε Τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]20r
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ Κόσμου οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 72 (11th century)]11v
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ Κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 109 (1326)]31v
μεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλϊς κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 113 (11th century)]33r
ὑμεῖς στε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλϊς κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 201 (1357)]16vc2
ὑμεῖς στε τὸ φῶς τοῦ κόσμȣ· οὐ δύναται πόλϊς κρϋβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 438 (12th century)]24v-25r
ὑμεῖς ἐστε Τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι, ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 439 (1159)]15rc2
ὑμεῖς ἐστε τὸ Φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Minuscule 504 (1033)]18v-19r
ὑμεῖς στε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]201vc2
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]302vc2
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

Matt 5:14 [Peshitta]
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܫܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܢܝܳܐ܂

Matt 5:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܒܢܝܐ ܕܬܛܫܐ܂

Matt 5:14 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܒܢܝܐ ܕܬܛܫܐ

Matt 5:14 [Vulgate]
vos estis lux mundi non potest civitas abscondi supra montem posita

Critical Apparatus :

(1) εστε : B, C, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Origen
(2) εσται : א, W, 501
(3) δε εστε : Δ

(4) δυναται :  א, B, C, D, E, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) δυνατε : K, 4, 13

(6) πολις : א, B, C, D, E, K, M, S, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) πολεις : Δ

(8) κρυβηναι : א, B, C, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 1203?, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) κριβηναι : 901
(10) κρυβηθηναι : 501

(11) κειμενη : א, B, C, D, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203?, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) κημενη : E

 

 

ΛΒ / Β :

D (f11v|24), E (f12v), M (f27vc2), S (f24rc1), Δ (f30), Ω (f31c1), 1 (f164v), 3 (p13),  7 (f29v), 9 (f16r), 10 (f14r), 11 (p24v), 12 (p55), 13 (f3rc2), 33 (f102r), 34 (f26r), 36 (f28r), 44 (f20r), 72 (f11v), 109 (f31v), 113 (f33r), 157 (f29v), 201 (f16vc2), 230 (f21rc1-2), 438 (f24v-25r), 439 (f15rc2), 500 (f16r), 501 (f10r), 504 (f18v-19r), 556 (f7v), 699 (f5v), 700 (f21r), 892 (f29r), 1203 (f13r), 1582 (f13v), 2603 (f11r|25), 2835 (f5vc1), ℓ1086 (f302vc2)

 

Tischendorf Mt 5:14 Tischendorf Mt 5:14

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Commentary on St. John’s Gospel, vol. 1, A.E. Brooke, p31, 25)
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου·

(2) Origen (Commentary on St. John’s Gospel, vol. 1, A.E. Brooke, p33, 3)
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:14

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.