Matthew 5:13

Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω, καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

You are the salt of the earth, but if the salt becomes tasteless, how can it be made salty? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot by men.

Matt 5:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]12
Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω, καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

MSS: E, K, Δ, Σ, Ω (f30c2-31rc1), 3 (p13), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230 (f21rc1), 438, 439, 490, 504, 556, 700, 901 (f13v), 1203, 1582 (f13r-v), 2603c, 2835 (f5vc1)

Matt 5:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ϋμις ὲστε το ἁλας της γης εαν δε το ἁλα μωρανθῆ εν τίνι ἁλισθησεται· εις ουδεν ϊσχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατισθε υπο των ανθρωπων·

Matt 5:13 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Yμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων

MSS: B, 892

Matt 5:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Yμεις εστε το αλας της γης· εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατεισθαι υπο των ανων· .

Matt 5:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]11v|24
:Ϋμεις εστε το αλα της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται· εις ουδεν ϊσχυει ει μη βληθηναι εξω· και καταπατεισθαι ϋπο των ανθρωπων

Matt 5:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]12v
Ῡμεις εστε το αλας της γης· εαν δε το αλας μωρανθη· εν τινι αλισθησεται· εις ουδεν ϊσχυει ετι· ει μη βληθηναι εξω· και καταπατεισθαι ῡπο των ανων·

Matt 5:13 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]20v
ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν Δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ. ἐν τίνι ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι· εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω· καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων·

Matt 5:13 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]27vc2
ὑμεῖς ἐστὰι τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ϊσχύει έτι· εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω· καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ανων

Matt 5:13 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]24rc1
Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῆ. ἐν τίνι ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι. εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων.

MSS: S, 2603* (f11r|25)

Matt 5:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Υμεις εσται το αλα της γης εαν δε το αλα μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ῑσχυει ετι ει μη βληθηναι εξω και καταπατισθαι υπο των ανων·

Matt 5:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]30
Υμεις εστε το αλας της γης Εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυ ειετι ειμη βληθηναι εξω· και καταπατεισθαι υπο των ανθων .

Matt 5:13 [Minuscule 1 (12th century)]164v
ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλ{ας} τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ͵ ἐν τίνι ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι· εἰ μὴ βληθὲν ἔξω. καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων·

Matt 5:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]20r
ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ. ἐν τίνι ἁλισθήσεται. εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι. εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων.

Matt 5:13 [Minuscule 72 (11th century)]11v
μεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ. ἐν τίνι ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι. εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων.

Matt 5:13 [Minuscule 109 (1326)]31r-v
ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω ϗ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων.

Matt 5:13 [Minuscule 113 (11th century)]32v
ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γ{ῆς}· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ· ἐν τίνϊ ἁλϊσθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνών.

Matt 5:13 [Minuscule 201 (1357)]16vc2
ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνϊ ἁλϊσθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτϊ. εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω· καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνών.

Matt 5:13 [Minuscule 438 (12th century)]24v
μεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλϊσθήσεται. εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω· καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνών.

Matt 5:13 [Minuscule 439 (1159)]15rc2
μεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γ{ῆς}. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλϊσθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι· εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνών.

Matt 5:13 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]15v-16r
ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· Εὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ ἐν τίνϊ ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύϊ ἔτι. εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων.

Matt 5:13 [Minuscule 504 (1033)]18v
ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ Τὸ ἅλας μωρανθῆ. ἐν τίνι ἁλισθήσεται· εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι· εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνων.

Matt 5:13 [Peshitta]
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܚܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܟ݁ܰܗ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܬ݂ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

Matt 5:13 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܚܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܚܐ ܬܦܟܗܿ ܘܬܫܛܐ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ܂ ܠܡܕܡ ܠܐ ܐܙܠܐ܂ ܐܠܐ ܕܢܫܕܘܢܗܿ ܠܒܪ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܕܝܫܝܢ ܠܗܿ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂

Matt 5:13 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܚܗ ܕܐܪܥܐ ܐܢ ܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܠܡܕܡ ܠܐ ܐܙܠܐ ܐܠܐ ܕܬܫܬܕܐ ܠܒܪ ܘܢܗܘܘܢ ܕܝܫܝܢ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂

Matt 5:13 [Vulgate]
vos estis sal terrae quod si sal evanuerit in quo sallietur ad nihilum valet ultra nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus

Critical Apparatus :

(1) υμεις : B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) υμις : א

(3) εστε : א, B, C, D, E, K, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(4) εσται : M, W

(5) αλας (i) : א1, B, C, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(6) αλα : א*, W

(7) δε : א, B, C, D, E, K, M, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603c, 2835, ℓ339, Majority
(8) OMIT δε : S, 2603*

(9) αλας (ii) : א¹, B, C, D1, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) αλα : א, D*, W

(11) μωρανθη : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) αναλον γενηται : 505

(13) αλισθησεται : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(14) αλισθησεθαι : 4

(15) ισχυει : א, B, C, D, E, K, M, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(16) ισχυι : 33, 500

(17) ετι : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501c, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(18) ετη : 4
(19) OMIT ετι : D, 501*

(20) μη : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(21) μι : 4, ℓ339

(22) βληθηναι : D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 699, 700, 901, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(23) βληθεν : א, B, C, 1, 33, 892

(24) και : D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(25) OMIT και : א, B, C, 1, 33, 892

(26) καταπατεισθαι : B, C, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(27) καταπατησθαι : 9
(28) καταπατισθε : א
(29) καταπατειστε : 4
(30) πατεισθαι : 699

 

 

ΛΑ / Β :

E (f12v), K (f20v), M (f27vc2), S (f24rc1), Δ (f30), Ω (f30c2-31rc1), 1 (f164v), 3 (p13), 7 (f29v), 9 (f16r), 10 (f14r), 11 (f24r-v), 12 (p55), 13 (f3rc2), 33 (f102r), 34 (f25v-26r), 36 (f28r), 44 (f20r), 72 (f11v), 109 (f31r-v), 113 (f32v), 157 (f29v), 201 (f16vc2), 230 (f21rc1), 438 (f24v), 439 (f15rc2), 500 (f15v-16r), 501 (f10r), 504 (f18v), 556 (f7r-v), 699 (f5v), 700 (f21r), 892 (f29r), 1203 (f13r), 1582 (f13r-v), 2603 (f11r|25), 2835 (f5vc1)

 

 

Tischendorf Mt 5:13 Tischendorf Mt 5:13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:13

(a) The idiom βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι is supported by the Peshitta ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܬ݂ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܫ .

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.